Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Diðer Sektörler


DÝA'nýn bir çok modülünde farklý sektörlerdeki iþletme ihtiyaçlarý için farklý özellikler bulunmaktadýr. Bu özellikler sayesinde iþletme ihtiyaçlarý pratik ve hýzlý bir þekilde çözülebilmektedirler. Bu özellikler Likya Yazýlým'ýn uzman kadrosu tarafýndan bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarýn ihtiyaçlarý ve istekleri analiz edilerek geliþtirilmiþtir.

 • Sýnýrsýz Sayýda Stok, Barkod, Fiyat ve Hizmet tanýmlanabilmesi
 • Markasýna, modeline, grubuna ve sýnýrsýz sayýda özelliðine göre stok takibi
 • Barkod ile hýzlý satýþ yapýlabilmesi
 • Barkod yazýcýlar üzerinden fiyat etiket basýmlarý
 • Müstahsil Makbuzu ile Çiftçi ve Üreticilerden Mal Alýmý
 • Þube-Maðaza Ciro, Performans Takibi
 • Þube-Maðaza Günlük Kasa Takibi
 • Nakit, Kredi Kartý, Taksit, Çek ile tahsilat yaplabilmesi
 • Pratik ve Hýzlý Taksitli Þatýþ
 • Dokunmatik Ekranlar için tasarlanmýþ Hýzlý Satýþ Sistemi
 • Sevk Araçlarý ile teslimat programýnýn takibi
 • Stok fiyatlarýnýn tek bir iþlem ile toplu olarak güncellenebilmesi
 • Karlýlýk Raporlarý: Ürün Bazýnda, Fatura Bazýnda, Satýcýlar Bazýnda, Alýcýlar Bazýnda, Sipariþ Bazýnda
 • Stok Alýþ-Satýþ Ýstatistikleri
 • Mal Baðlantýlarýnýn Takibi
 • Maðaza Satýþ Personellerinin Performans, Faaliyet ve Prim Takibi
 • Geçmiþ Dönem Ýþlemlerine Cari Hesap Hareketlerinden çýkýþ yapmadan ulaþabilme
 • Satýþa Göre Sipariþ Hazýrlama
 • Maðaza Talep Yönetimi
 • Teklif Takibi
 • Asgari ve Azami Stok Miktar takibinin þube bazýnda yapýlabilmesi
 • Mükerrer açýlmýþ stok ve cari hesap kartlarýnýn birleþtirilebilmesi
 • Tedarikçi Alým Anlaþmalarýnýn Takibi
 • Tek bir iþlem ile Ýrsaliyelerin ve Sipariþlarin Faturalandýrýlmasý
 • Ürün Aðacý ile stok gruplama
 • Ürün Özellikleri ile stoklarýn özelliklerine göre filtrelenebilmesi
 • Seri Numarasý ile ürün takibi
 • Gsm Maðazalarýnda IMEI veya SSID üzerinden seri no takibi
 • Seri numarasý üzerinden Garanti Süresi Takibi
 • Hýzlý Seri Güncelleme
 • Gsm Maðazalarý için Temlik Sözleþme Takibi
 • Seri numaralarý üzerinden Teknik Servis Modülü Entegrasyonu
 • Cari Hesap Bakiye Raporu ile borçlu carilerin vadeleri ile beraber listelenebilmesi
 • SMS ve E-Posta Entegrasyonlarý
 • Depo Sayýmýnýn seri ve barkod okutarak yapýlabilmesi
 • Depolar arasý transfer, Mal Kabul, fire gibi iþlemlerin el terminalleri aracýlýðý ile yapýlabilmesi
 • Tedarikçi Takibi ile tedarikçi stok kodlarýnýn izlenebilmesi
 • Kampanya Sistemi ile þubeler, ödeme planlarý düzeyinde farklý fiyatlandýrma avantajlarý
 • Müþteri Ýliþkileri Yönetim Sistemi ile potansiyel müþteri çalýþmalarýnýn ve iletiþiminin takip edilebilmesi
 • Kredi Kart Komisyonlarýnýn takibi
 • Banka Hesaplarý ile Kredi Kart çekimlerinin entegrasyonu
 • Þirket Kredi Kartlarýnýn takip edilebilmesi
 • Geliþmiþ Yönetim ve Faaliyet Raporlarý
 • Stok En Çok raporu ile en çok satan marka, model gibi özelliklerin takibi
 • Maliyet Onaylý Yazarkasalar ile entegrasyon: Sharp, Hugin, ...
 • POS Sistemleri ile entegrasyon: IBM, Hugin, Inter, ...
 • Internet üzerinden satýþ (E-Ticaret, B2C) için tam entegrasyon
 • Bayi Portali (B2B) ile tam entegrasyon
 • Tek iþlem ile Tedarikçi Sanal Pos Tahsilat entegrasyonu
 • Resmi Muhasebe Entegrasyonu
 • Farklý Döviz Kurlarý ile Satýþ ve Tahsilat
 • Geliþmiþ Raporlama Sistemi
 • Kargo Firmalarý, Bölgeleri ve Gönderi Fiþleri Takibi
 • Daðýtým Modülü ile Saha Elemaný Rota ve Ziyaret Planlama ve Analizi
 • Excel ve XML üzerinden Veri Aktarýmý
 • Kayýt Tarihçe Takibi ile kayýtlarýn tüm seceresinin takip edilebilmesi: Eklendiði bilgileri, deðiþiklikler, silinme sonrasý inceleme
 • Kullanýcý Gruplarý, Yetki Kodlarý ve Yetki Aðacý ile ayrýntýlý Yetkilendirme Altyapýsý
 • Distribütör Entegrasyonlarý: Pepsi, Mey, Tuborg, Danone, Ülker Mobis, Marlboro, FritoLay, JTI, Vodafone
 • ...


Yukarı