Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Her Yerden Eriþim


DÝA Modern Ýþletmeler için Modern Yazýlýmdýr. Günümüz teknolojisinin vazgeçilmez bir parçasý olanÝnternet, yazýlýmlarýn da gelecekte vazgeçilmez bir parçasý olacaktýr. DÝA geleceði beklemeden Ýnternet'in tüm avantajlarýný bir ticari yazýlým ile birleþtirmiþ ve hizmetinize sunmuþtur. Ýnternet altyapýsýnýDÝA altyapýsý ile mükemmel bir þekilde entegre etmiþhýzlý ve güvenilir bir þekilde programlamýþtýr.

Ýnternet üzerinden bazý yazýlýmlarý kullanabilmek için çok hýzlý baðlantýlara ihtiyaç duyulurken DÝA için standart bir baðlantý yeterli gelmektedir. Bu sayede dünyanýn herhangi bir yerinden yetkiler dahilindekiþisel bilgisayarýnýzdan, dizüstü bilgisayarýnýzdan, cep telefonunuzdan, endüstriyel el terminallerinden sisteme baðlanabilir ve online olarak þirketinizi yönetebilirsiniz.

Ýnternet üzerinden entegrasyon sayesinde tüm þubeleriniz, fabrikalarýnýz, satýþ ofisleriniz, merkez yönetiminiz, depolarýnýz birbirine baðlý hale gelecektir. Herhangi bir þubede gerçekleþtirilen bir satýþ merkezden alýnacak konsolide raporlara anýnda etki edecektir. Tüm þirket verileriniz tek merkezde toplanacak, verilerin güvenliði için tüm iþletme birimlerinin güvenliði ile zaman kaybetmek zorunda kalmayacaksýnýz.

3G teknolojisi ile çok daha hýzlanacak olan mobil cihazlardaki (cep telefonlarý gibi) Ýnternet baðlantý hýzý sayesinde nerede olursanýz olun, evinizde, ofisinizde, havaalanýnda, müþterinizde, DÝA sayesinde tüm bilgileriniz yanýnýzda.

Ýnternet üzerinden Deðiþime Ýlk Adýmý atýn.


Yukarı