Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Tam Entegre


DÝA modüler bir yapýya sahip bir ticari yazýlým olmasýna raðmen modüller arasýnda tam entegrasyon sayesinde tek bir modül gibi iþlemleri gerçekleþtirecektir.

Talep, Teklif, Sipariþ, Ýrsaliye, Fatura, Muhasebe iþ akýþý entegre bir þekilde çalýþmaktadýr. Þirket birimlerinden gelen satýnalma talepleri için satýnalma birimi tedarikçilerinize teklif geçerler. Bu tekliflerin deðerlendirilmesi sonucu analizlerde en uygun çýkan teklif sipariþ olarak geçilir. Mallar kýsmi yada tümden sevk edilir ve daha sonradan faturalandýrýlýr. Faturalarýn muhasebeye aktarýlmasý ile de süreç muhasebe modülüne entegre edilir. Bu süreç içindeki tüm iþlemler tamamen baðýmsýz olarak çalýþmakta fakat iþlem kontrolleri diðer modüller içerisinden de hataya neden olmamak için yapýlmaktadýr.

DÝA için geliþtirilecek olan tüm modüllerde entegrasyondan asla ödün verilmez. Web modülü tamamen Cari, Sipariþ, Stok gibi modüllerle entegre bir þekilde çalýþýr. Web üzerinden müþterileriniz onlara web modülü üzerinden saðladýðýnýz þifreler ile web sayfanýzdan giriþ yaparlar. Kendi cari ekstrelerini rapor olarak alabilirler, ayrýca sipariþlerini de online olarak geçebilirler. Web üzerinden bir sipariþ giriþi yapýldýðýnda merkezde çalýþan kullanýcýlarýn ekranýna da bu iþlem anýnda düþecektir.

Modüllerin tam entegre bir þekilde çalýþmasý zamandan tasarruf ve sonucunda maliyetlerde azalmasaðlayacaktýr.


Yukarı