Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Düþük Maliyet


Ticari bir iþletmenin yeni bir yönetim yazýlýmýna geçmesi için belirli bir maliyeti de göze almasý gerekmektedir. Klasik bir ticari programa göre DÝA'nýn hem daha düþük bir satýnalma maliyeti hem de daha düþük bir toplam sahip olma maliyeti vardýr.

Bir iþyerinin klasik bir ticari yazýlýmý kullanabilmesi için:

 • Ticari Yazýlým Lisansý
 • Sunucu (Server): Ticari yazýlýmýn çalýþacaðý güçlü bir bilgisayar
 • Yedekleme Ünitesi: Harici bir disk veya ayrý bir sunucu
 • Güç Kaynaðý: Elektrik Kesintilerinden etkilenmemek için
 • Çok Þubeli Ýþletmeler için yüksek Upload ve Download kapasitesine sahip bir Internet Hattý
 • Sunucularýn ve yazýlýmýn versiyon ve güvenlik güncelleþtirmeleri: Teknik bir eleman veya dýþarýdan destek
 • Sunucunun kullandýðý elektrik miktarý; güçlü sunucular çok daha fazla elektrik harcamaktadýr
 • Sunucunun bulunduðu ortamýn iklimlendirilmesi
 • ...

Yukarýda listelenen maliyetler yerine, sadece:

 • Dia Ticari Yazýlým Lisansý
 • Internet Hattý: Standart bir ADSL, Kablo Internet ya da 3G modem baðlantýsý

DÝA Sunucularý donaným olarak, günümüzün en hýzlý teknolojilerini sürekli takip etmektedir. Ýþiniz büyüse ve iþlemleriniz artsa bile her zaman hýzlý bir þekilde çalýþmaya devam edebilirsiniz. Donanýma, güncellemeye para harcamayýn; o iþi zaten biz yapýyoruz.

KLASÝK OTEL YAZILIMLARI ÝÇÝN GEREKLÝ OLAN SÝSTEM KURULUMU YAKLAÞIK MALÝYET TABLOSU
 
350 odaya sahip 20 kullanýcýlý bir sistem için ihtiyaç olan donaným ürünleri
 
Ürün Tanýmý - Yaklaþýk Miktar - Yaklaþýk Maliyet (Kdv Hariç)
 
1. Server PC - 1 Adet - 3.000 USD
2. Server Isletim Sistemi Lisansi - 1 Adet 5 Kullanicili - 700 USD
3. Server Terminal Erisim Lisansi - 3 Adet 5 Kullanicili (Toplam 15 Kullanicili) - 450 USD
4. SQL Veritabani Lisansi - 1 Adet 1 Kullanicili - 8.500 USD
5. SQL Veri Tabani Terminal Erisim Lisansi - 20 Kullanicili (Toplam) - 4.800 USD
6. Server Kabini Kurulumu - 1 Adet - 1.100 USD
7. Server Için 3KVA Güç Kaynagi - 1 Adet - 800 USD
8. Terminal Bilgisayar Sistemi - 20 Adet - 8.000 USD
9. Terminal Isletim Sistemi Lisansi - 20 Adet - 2.800 USD
10. Terminaller Için 15KVA Güç Kaynagi - 1 Adet - 3.500 USD
11. Gerekli Yazicilar - 8 Adet (Yaklasik) - 2.000 USD
 
TOPLAM : 35.650 USD
 
350 odaya sahip 20 kullanýcýlý bir sistem için ihtiyaç olan otel yazýlýmý maliyeti
 
Ürün Tanýmý - Oda Sayýsý - Yaklaþýk Birim Fiyat - Yaklaþýk Tutar (Kdv Hariç)
 
1. Otel Yönetim Sistemi - 350 Oda - 20 USD - 7.000 USD
2. Muhasebe Yönetim Sistemi - 350 Oda - 10 USD - 3.500 USD
3. Personel Yönetim Sistemi - 350 Oda - 10 USD - 3.500 USD
 
TOPLAM : 14.000 USD
 
TOPLAM GENEL MALÝYET : ~49.650 USD (Kdv Hariç)
 
 
DÝA OTEL YAZILIMLARI ÝÇÝN GEREKLÝ OLAN SÝSTEM KURULUMU YAKLAÞIK MALÝYET TABLOSU
 
350 odaya sahip 20 kullanýcýlý bir sistem için ihtiyaç olan donaným ürünleri
 
Ürün Tanýmý - Yaklaþýk Miktar - Yaklaþýk Maliyet (Kdv Hariç)
 
1. Terminal Bilgisayar Sistemi - 20 Adet - 8.000 USD
2. Terminal Isletim Sistemi Lisansi - 20 Adet - 2.800 USD
3. Terminaller Için 15KVA Güç Kaynagi - 1 Adet - 3.500 USD
4. Gerekli Yazicilar - 8 Adet (Yaklasik) - 2.000 USD
 
TOPLAM : 16.300 USD
 
350 odaya sahip 20 kullanýcýlý bir sistem için ihtiyaç olan DÝA Otel Yazýlýmý Maliyeti
 
Ürün Tanýmý - Kullanýcý Sayýsý - Tutar (Kdv Hariç)
 
1. DÝA Otel Yönetim Sistemi - 20 Kullanýcý - 10.590 TL
2. DÝA Muhasebe Yönetim Sistemi - 20 Kullanýcý - 3.080 TL
3. DÝA Personel Yönetim Sistemi - 20 Kullanýcý - 3.080 TL
 
TOPLAM : 16.750 TL (~9.250 USD)
 
TOPLAM GENEL MALÝYET : ~25.550 USD (Kdv Hariç)
 
FÝYAT FARKI : 49.650 $ – 25.550 $ = 24.100 $


Yukarı