Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Maksimum Güvenlik


Verileriniz DÝA ile çok daha güvenli, emin olabilirsiniz:
 • 365 gün 24 saat özel güvenlikli binalarda
 • Parmak izi ile girilebilen, sýcaklýk-nem-toz kontrollü özel odalarda
 • Hýzlý, güçlü, saðlam ve sürekli kontrol altýndaki sunucularda saklanýr.

Ýþyerine giren bir hýrsýzýn ilk hedefi para kasanýz olur. Sonraki hedefi ise bilgisayarlarýnýz. Tüm þirket kayýtlarýnýz çalýnabilir. Bilgilerinizin hem kaybolmasý hem de kötü niyetli kiþiler tarafýndan ele geçirilebilmesi riski bulunmaktadýr.

Doðal Afetler ise donanýmlar ve sonucunda þirket verileri açýsýndan ayrý bir risk doðurmaktadýr. Deprem, Sel, Yangýn gibi afetler sonrasý þirket verilerine ulaþmanýz imkansýz olabilir. DÝA ile Felaket Kurtarma Hizmetlerimizden de faydalanmýþ olursunuz.

DÝA sunucularýnýn MasterCard tarafýndan belirlenmiþ Kredi Kartý Endüstrisi Güvenlik Standartlarý'na uygunluðu sertifika ile düzenli olarak belgelenmektedir: MasterCard PCI Statement of Compliance

 

Ayrýntýlý Güvenlik Ýncelemesi

Uygulama sunucu hizmetini ülkemizde ilk defa gerçek anlamda son kullanýcýlara ulaþtýran DÝA sisteminde, endüstri standardý önlemler alýnmakta ve güvenliðe ciddi kaynak ayrýlmaktadýr.

DÝA Sunucularý ve DÝA Sistemi'ndeki güvenlik özellikleri aþaðýdaki baþlýklar altýnda incelenebilir:

 

 • Fiziksel Güvenlik

DÝA sunucularý, ülkemizin en güvenilir veri merkezlerinde (data center) bulunmaktadýr. Bu fiziksel ortam 7/24 güvenlik görevlileri tarafýndan korunmakta, parmak izi okuyucalarla, sadece yetkisi bulunan personel bakým/onarým amaçlý sunucu odalarýna girebilmektedir. Tüm bina yedekli jeneratör ve yedekli havalandýrma/klima sistemleriyle donatýlmýþtýr. Sunucularýn sorunsuz þekilde çalýþmasý için gerekli ideal þartlar saðlanmaktadýr.

 • Sýnýr Güvenliði

Að sýnýr güvenliði birden fazla güvenlik duvarý ile korunmakta, saldýrý tespit sistemleri ile sürekli gözlem altýnda tutulmaktadýr. Olasý devre dýþý býrakma saldýrýlarýna karþý özel önlemler alýnmýþtýr. Güvenlik kayýtlarý periyodik olarak incelenmekte ve olasý tehdit tespitinde gerekli karþý önlemler alýnmaktadýr. Ayrýca bu güvenlik önlemleri baðýmsýz güvenlik testi yapan firmalar tarafýndan periyodik olarak test edilmektedir. DÝA sunucularýnýn MasterCard tarafýndan belirlenmiþ Kredi Kartý Endüstrisi Güvenlik Standartlarý'na uygunluðu sertifika ile düzenli olarak belgelenmektedir.

Ticari Olarak Þirketinizin yazýlýmý ne kadar güvenli? Ticari yazýlým setleri genelde verileri o bilgisayarda tutar ve silinmesi olasýdýr. Dia Ticari Yazýlýmýyla bu tür sorunlardan kurtulursunuz.

 • Veri Þifreleme

DÝA uygulama sunuculara gelen tüm trafik SSL protokolü ile þifrelenmektedir. Þifrelemede çok güçlü 256 bit anahtarlar kullanýlmakta, bankalar tarafýndan saðlanan güvenlik seviyesi sizlere sunulmaktadýr. Sistemde tutulan bilgilerin bir üçüncü þahýs tarafýndan að üzerinde görüntülenmesi olanaksýzdýr.

 • Kullanýcý Kimlik Doðrulama

DÝA sistemine baðlanmak için mutlaka bir kullanýcý ismi ve þifre gerekmektedir. Kullanýcýlarýn çok kýsa þifreler seçmesi engellenmekte, isteðe baðlý olarak sisteme yapýlan baðlantýlarýn fiziksel yere göre sýnýrlandýrýlmasý mümkün olmaktadýr.

 • Uygulama Güvenliði

DÝA sisteminde farklý sunucularýn verileri tamamen ayrý veritabanlarýnda tutulmakta ve ayrý iki sunucunun veri paylaþma þansý bulunmamaktadýr. Sisteme gelen her istek, her seferinde kullanýcý yetkileri doðrultusunda kontrol edilmektedir.

 • Ýþletim Sistemi Güvenliði

DÝA sunucularý virüslerden etkilenmeyen UNIX tabanlý sistemler üzerinde çalýþmaktadýr. Sunucu yönetimine kesinlikle tek seviyeli eriþim yapýlamamakta, kimlik doðruluma iki seviyeli olarak yapýlmaktadýr. Sunucular üzerinde DÝA iþlevi haricinde kesinlikle servis çalýþmamakta ve olasý güvenlik güncellemeleri günlük olarak takip edilmektedir.

 • Veritabaný Güvenliði

Veritabaný sunucularýna dýþ ortamdan ulaþmak mümkün deðildir. Veritabaný eriþimleri ancak uygulama sunucularýnýn kendisi üzerinden gerçekleþtirilebilmektedir.

 • Sunucu Yönetim Güvenliði

DÝA kullanýcýlarýnýn sisteme girdiði verinin tüm sahipliði ilgili kullanýcýya aittir. DÝA sunucularýnda bu verilere doðrudan ulaþma imkaný yedekleme, geri kurtarma ve kullanýcý isteði üzerine destek verme haricinde bulunmamaktadýr.

 • Yedekleme ve Eriþilebilirlik

DÝA sunucularý üzerindeki veriler günlük olarak otomatik yedeklenmektedir. Yedekler tamamen þifrelik kanallarla ayrý yedekleme sunucularýna aktarýlmaktadýr. Örnek yedekten kurtarma senaryolarý periyodik olarak tatbik edilmekte olup, sürekli hazýr bulunan yedek sunucular olasý bir arýza durumunda iþlemlerin aksamadan en kýsa sürede devam edebilmesi için ayarlanmaktadýr.


Yukarı