Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Pratik Kullaným


DÝA'nýn sahip olduðu eþsiz altyapý sayesinde þirketinizi yönetmek çok daha kolay bir hale gelecek.

DÝA Modülleri alanýnda uzman mühendisler tarafýndan müþteri istekleri gözönünde bulundurularak geliþtirilmiþtir.Ekran dizaynlarý, aralarýndaki baðlantýlarkullaným yöntemlerirapor tasarýmlarý gibi program içeriði müþteriler yani sizin isteðiniz doðrultusunda þekillenmiþtir.

DÝA altyapýsý sayesinde sanki bilgisayarýnýza kurulu bir program kullanýyormuþ gibi özgür çalýþabilirsiniz. Web siteleri gibi Internet Explorer ve Mozilla Firefox gibi tarayýcýlar üzerinde çalýþan programlar tamamen klavye ile hýzlý bir þekilde kullanýlamazlar. DÝA ile ister klavye ister mouse ile kullaným esnekliðine sahip olursunuz.

DÝA altyapýsýnýn verdiði bir diðer esneklik ise platform baðýmsýz olmanýzdýr. Bilgisayarlarýnýzda kurulu Ýþletim Sisteminin bir önemi bulunmamaktadýr. Windows, Linux ve MAC OS X Ýþletim Sistemlerinden istediðinizi kullanabilirsiniz. Bu esneklik sayesinde hem maliyet avantajý saðlar hem de kullanýcýlarýnýzý kontrol altýnda tutabilrsiniz.

 


Yukarı