Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


DÝA ÜYELÝK SÖZLEÞMESÝ


 

UYARI: LÜTFEN BU SÖZLEÞMEYÝ DÝKKATLÝCE OKUYUNUZ. DÝA YAZILIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. TARAFINDAN GELÝÞTÝRÝLEN DÝA KURUMSAL YÖNETÝM SÝSTEMÝ YAZILIMINI KULLANABÝLMENÝZ ÝÇÝN GEREKLÝ KOÞULLAR BU SÖZLEÞMEDE BÝLDÝRÝLMÝÞTÝR. DÝA KURUMSAL YÖNETÝM SÝSTEMÝNÝ KULLANMAYA BAÞLADIÐINIZ ANDAN ÝTÝBAREN SÖZLEÞMEYÝ OKUDUÐUNUZU, ANLADIÐINIZI VE HÜKÜMLERÝNÝ KABUL ETTÝÐÝNÝZÝ BEYAN ETMÝÞ OLUYORSUNUZ. SÖZLEÞME KOÞULLARINI KABUL ETMEDÝÐÝNÝZ TAKDÝRDE YAZILIMI YÜKLEMEYÝN VE KULLANMAYIN.

 

 • Giriþ

 

 • Ýþbu sözleþme; Dia Yazýlým Sanayi ve Tic A.Þ ile ÜYE arasýnda elektronik ortamda onay verilerek veya taraflarýn e-imza ya da ýslak imza ile akdedilmesi üzerine yürürlüðe girecektir.
 • Üyeler, üyelik formunu doldurmak suretiyle Dia Kurumsal Yönetim Sistemine üye statüsü kazanýrlar, üye iþbu sözleþmenin içerdiði hükümleri okuduðunu, anladýðýný, kabul ettiðini ve onayladýðýný sözleþme ile yüklendiði edimleri ifa edeceðini kabul ve taahhüt etmektedirler.

 

 • Taraflar ve Tanýmlar

 

 • Ýþbu Sözleþme bir tarafta; Silikon Blok, Kat:1 No:12 ODTÜ 06531 Teknokent Çankaya / Ankara adresinde mukim Dia Yazýlým Sanayi ve Ticaret A.Þ (bundan böyle “DÝA” olarak anýlacaktýr) ile diðer tarafta DÝA Kurumsal Yönetim Sistemi yazýlýmýný kullanmaya karar veren kiþi, kurum ya da kuruluþ (bundan böyle “ÜYE” olarak anýlacaktýr) arasýnda imzalanmýþtýr
 • DÝA ve ÜYE ayrý ayrý  “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anýlacaktýr.
 • DÝA Kurumsal Yönetim Sistemi: DÝA’nýn ÜYE’lerine hizmet verdiði DÝA Yazýlým Sanayi ve Ticaret A.Þ’ye ait programdýr.
 • ÜYE: Tüm lisans hakký DÝA’ya ait olan yazýlýmýn kullanma lisans haklarýný ve verilecek olan bulut biliþim hizmetlerini sözleþme þartlarý dahilinde sözleþme süresi boyunca satýn alan gerçek ve/veya tüzel kiþiliktir.

 

 • Sözleþmenin Konusu ve Amacý

 

 • Ýþbu sözleþme ile DÝA Gerçek ve/veya Tüzel kiþi Üyelerin stok, muhasebe vb. takibine yönelik ihtiyaçlarýný karþýlayan bir yazýlým hizmeti sunmaktadýr. Ýþbu sözleþme ile DÝA, Üyelerine stok kontrolü, fiyat kontrolü, muhasebe, vb. iþletmenin genel ihtiyaçlarýna yönelik, çevrimiçi çalýþan, Üyelere belli bir sunucu alaný kiralayan bir hizmet sunmaktadýr. Sözleþme süresince, ÜYE tarafýndan Dia Kurumsal Yönetim Sistemini internet üzerinden kullanma hakkýna, DÝA tarafýndan yazýlým, veri saklama, teknik destek hizmeti verilmesi ile taraflarýn diðer hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi iþbu sözleþmenin konusudur.

 

 • DÝA’nýn Hak ve Yükümlülükleri

 

 • DÝA önceden kararlaþtýrýlan ve taraflar arasýnda akdedilen Üye Lisans Kayýt formu gereðince lisans ücreti ve yýllýk bulut hizmet bedeli mukabilinde www.dia.com.tr sitesi üzerinden tanýtýmýný yaptýðý ve 4.3 maddesinde açýklanan hizmetlerin sunulmasýný, Üye’lerin hizmet sebebiyle yaþadýðý teknik problemlerde, teknik destek saðlanmasýný kabul ve taahhüt eder.

 

 • DÝA, çeþitli modüllerden oluþan, ÜYE’lerin Internet’e baðlý olan bir bilgisayar üzerinden DÝA’nýn sunucularýna baðlanarak kullandýklarý bir kurumsal yönetim sistemi yazýlýmýdýr. ÜYE bir defaya mahsus olmak üzere istediði DÝA paketlerinin Lisans Kullaným bedelini ödemekle yükümlüdür. Söz Konusu bedele ek olarak satýn alma iþleminden sonraki her yýl için, yazýlýmýn güncel versiyonlarýnýn kullanýmý, veri yedekleme hizmeti, sunucu bakým ve iþletim hizmetleri için yýllýk bulut hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. Yýllýk bulut hizmet bedeline telefon ile destek hizmeti dahil deðildir.

 

 • Yazýlým’da sunulacak hizmet ve modüller ÜYE’ye DÝA veya DÝA Yetkili Ýþ Ortaðý tarafýndan sunulan DÝA Sistem Üyelik Teklifi’nde belirtilmiþ olup, üye dilediði takdirde bu modülleri birlikte ve/veya ayrý olarak modül zorunluluklarýna dikkat ederek satýn alma ve kullanma hakkýna haizdir. Üye; iþ bu modülleri sözleþme tarihinde olduðu gibi mevcut hali ile kabul etmiþtir.

 

 • DÝA haklý bir gerekçe ve/veya sektör ile ilgili kanuni bir engel bulunmasý, kanunun tanýmýþ olduðu mücbir sebepler, iþbu sözleþme maddeleri aykýrý davranýlmasý halinde herhangi bir Üyenin sözleþmesini askýya alma, durdurma, iptal etme hakkýna haizdir.

 

 • DÝA, ÜYE’nin ismini ve logosunu sitesinde ve/veya satýþ ve pazarlamaya iliþkin materyallerinde referanslar adý altýnda kullanabilir.

 

 • DÝA sözleþme konusu yazýlýmýn, bunlarý oluþturan program ve dokümanlarýn, modüllerin bunlarýn taþýndýðý elektronik ya da optik ortamlarýn ÜYE’nin bütünüyle özel ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýný taahhüt etmez. DÝA söz konusu yazýlým ve bu yazýlýmlarý oluþturan program ve dokümanlarýn kullanýlmasý, uygulanmasý, kurulmasý ve/veya DÝA’dan alýnan hizmetler neticesinde oluþabilecek her türlü sonuçtan, dolaylý ya da doðrudan oluþabilecek maddi, manevi, hukuki, mali kazanç ve/veya veri kayýplardan, hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz.

 

 • DÝA kapsamý, zamanlamasý ve þartlarý kendi inisiyatifinde olmak üzere, yazýlýmlarý oluþturan program ve dokümanlarda, hata düzeltme, geliþtirme yapma, günün þartlarýna uyarlama, kanuni deðiþikliklerle uyumlu hale getirme amaçlý güncellemeler ve deðiþiklikler yapabilir. Planlý yapýlacak güncelleme ve bakýmlar üyeye en az 3 gün öncesinden haber verilmelidir. Acil müdahelelerde bu süre aranmaz. Güncelleme ve sistem bakýmý yapýlýrken, DÝA programý belli süreler kullanýma kapatýlabilir. ÜYE, güncelleme ve sistem bakýmlarýnda programýn belli süreler kullanýma kapatýlmasýna muvafakat ettiði, iþ bu sebeple herhangi bir zarara uðramasý halinde tüm menfi ve müspet zararlarýndan peþinen feragat ettiðini gayri kabil rücu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 • DÝA Bulut Biliþim hizmetini çalýþtýðý veri merkezleri vasýtasý ile vermektedir. DÝA, Ýnternet altyapýsýnda meydana gelebilecek herhangi bir problem ve/veya ÜYE’nin kendi uygulama sunucusuna eriþimini engelleyecek sorunlardan sorumlu deðildir.

 

 • DÝA, Hizmet Seviye Anlaþmasý (SLA) uyarýnca ÜYE’lerden gelecek farklý servis ihtiyaçlarýna aþaðýdaki süreler içinde cevap vermeyi taahhüt etmektedir:DiaDestek Servisi: ÜYE, DÝA Kurumsal Yönetim Sistemi kullanýmý ile ilgili olarak yaþadýðý soru ve sorunlar ile ilgili olarak DiaDestek Çaðrý Merkezi’nden ücretli olarak hizmet alabilir. Bu servis üzerinden gelen talepler haftaiçi mesai saatlerinde en geç 4 saat içinde ele alýnýr ve en geç 24 saat içinde cevaplanýr.

  Üyelik ve Þifre Ýþlemleri Servisi: ÜYE, yeni bir modül lisaný veya ek kullanýcý lisansý gibi ek lisans ihtiyaçlarý bu servis kapsamýnda DÝA Satýþ Departmaný tarafýndan haftaiçi mesai saatlerinde en geç 24 saat içinde ele alýnýr ve 48 saat içinde cevaplanýr.

  Potansiyel Müþteri Servisi: Potansiyel bir DÝA Üyesinin www.dia.com.tr web sitesi veya DÝA Çaðrý Merkezi üzerinden bilgi talep ettiði servisidir. DÝA Satýþ Departmaný tarafýndan haftaiçi mesai saatlerinde en geç 24 saat içinde ele alýnýr ve 48 saat içinde cevaplanýr.

  Sistem Ulaþýlabilirlik Servisi: ÜYE, DÝA’dan online olarak DÝA ve DÝA’nýn hizmet aldýðý veri merkezleri altyapýsý üzerinden hizmet almaktadýr. Bu servis ÜYE’nin DÝA sunucularýna ulaþýlabilirliðinin seviyesini kontrol eder. DÝA Arge Sistem Departmaný tarafýndan ÜYE’nin DÝA altyapýsý nedenli sorunlarda en geç 1 saat içinde müdahele edilir ve en geç 8 saat içinde ulaþýlabilirliðinin saðlanmasý hedeflenmiþtir. Aylýk olarak DÝA Sistem Ulaþýlabilirlik hedefi %98’dir.

 

 • DÝA, ÜYE tarafýndan üretilen ve DÝA tarafýndan iþ bu sözleþme kapsamýnda depo edilen bütün bilgilerin günlük yedeklerini, belirli bir kullanýcý ismi ve þifre ile ÜYE tarafýndan ulaþýlabilen, güvenli bir web adresinde indirilebilir þekilde sunmakla yükümlüdür. DÝA, ÜYE’nin verilerini için iþbu sözleþmede belirtilen yýllýk bulut hizmeti bedeline dahil olarak yedekleme hizmeti vermekle yükümlüdür. DÝA’nýn 10 (on) günden daha eski yedekleri (her biri üyelik tarihinden itibaren o güne kadar ki tüm verileri ayrý ayrý içerir) muhafaza etme yükümlülüðü bulunmamaktadýr.

 

 • DÝA yedekleme ve hata düzeltme amacýyla ÜYE verilerin bir yedeðini alabilir.

 

 • ÜYE’nin Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Dia Kurumsal Yönetim Sistemine üyelik; taraflar arasýnda önceden kararlaþtýrýlarak Üye Lisans Kayýt Formunun imzalanmasý ve iþ bu sözleþmede belirtilen ve/veya sitede duyurulan belirli bir lisans ücreti ve yýllýk bulut hizmet ücretine tabidir. ÜYE, üyelik ücretini kararlaþtýrýlan zamanda ve DÝA tarafýndan beyan edilen ödeme kanallarý ile fatura karþýlýðýnda ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yýllýk Bulut Hizmet Bedeli, yazýlýmýn lisans kullaným hakkýnýn alýnmasý tarihinden bir yýl sonra, her üyelik yýlý baþlamadan yýllýk periyotlar dahilinde lisans teklifinde belirtilen ücretler dahilinde tahsil edilir. ÜYE’ye kesilen Yýllýk Bulut Hizmet ücreti sonraki yýl için bir o yýlki TÜFE oraný veya en az %10 oranýnda artýrýlarak uygulanacaktýr. DÝA maliyetlerden kaynaklanan makul sebepler göstermesi halinde Yýllýk Bulut Hizmet bedelinde farklý oranda zam uygulama hakkýna sahiptir. 

 

 • Yýllýk Bulut Hizmet bedeli ÜYE’ye DÝA tarafýndan programýn kullanýlmasý ile ilgili eðitim veya teknik destek verileceði anlamýna gelmemektedir. Yýllýk Bulut Hizmet bedelinin zamanýnda ödenmemesi halinde; ÜYE’ye ödeme yapmasý için elektronik yolla bilgilendirme maili gönderilir, buna raðmen ödemenin 7 günlük süre içerinde yapýlmamasý halinde herhangi bir  ihtar ve ihbara gerek kalmaksýzýn iþbu sözleþme feshedilerek ÜYE’ye saðlanan hizmet sonlandýrýlýr.

 

 • ÜYE sözleþmesinin devam edebilmesi için yýllýk bulut hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.

 

 • ÜYE, üyelik formunda beyan ettiði bilgilerin gerçeði yansýttýðýný kabul ve taahhüt eder. ÜYE bu bilgilerin gerçeðe aykýrý olmasýndan kaynaklanacak hukuki ve ceza sorumluluðunun kendisine ait olduðunu kabul ve taahhüt eder. ÜYE gerçeðe aykýrý bilgi vermesi sonucunda; DÝA’nýn zarara uðramasý halinde tüm menfi ve müspet zararlar ÜYE’ye rücu edilecektir.

 

 • ÜYE, DÝA’nýn hizmetlerini kullanýrken elde ettiði bilgileri, üçüncü kiþilerle paylaþmayacaðýný, reklam, promosyon ve spam amaçlarla kullanmayacaðýný kabul ve taahhüt eder.

 

 • ÜYE, Dia Kurumsal Yönetim Sistemine iliþkin üyelik bilgilerinin, üyelik þifresinin gizliliði için gerekli tedbirleri alýr, (Üyelik þifresi hiçbir þekilde ard-arda gelen sayýlardan oluþturulmamalýdýr. Üyelik þifresi 19 ve 20 sayýlarý ile baþlamamalý ve her 2 ayda bir deðiþtirilmelidir.) Üyelik þifresinin üçüncü þahýslarýn eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir. Üyelik þifresinin 3. Kiþilerin eline geçmesi neticesinde 3. Þahýslarýn ve/veya ÜYE’nin uðrayacaðý tüm maddi veya manevi zararlar ÜYE’ye ait olacaktýr. Ýþ bu sebeple; DÝA herhangi bir þekilde 3. gerçek veya tüzel kiþilere tazminat ödemesi halinde, ÜYE’ye zararýný rücu edebilecektir.

 

 • ÜYE, Dia Kurumsal Yönetim Sistemine ulaþmak için kullandýðý bilgisayarýn güvenliðini saðlamak ve bunun için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Dia Kurumsal Yönetim Sistemine baðlanýrken kullanýlan bilgisayara bulaþabilecek ve/veya bilgisayarda bulunabilecek her türlü virüs, arka kapý programý, solucan vb kötü yazýlýmlarýn doðurabileceði sonuçlardan DÝA sorumlu tutulamaz. Ýþ bu sebeple; DÝA Kurumsal Yönetim Sistemine herhangi bir zarar gelmesi halinde, Üye tüm menfi ve müspet zararlarýný tazmin etmekle mükelleftir.

 

 • ÜYE, Dia Kurumsal Yönetim Sisteminin çalýþmasýný durdurucu veya engelleyici iþlemlerde (spam, virus, truva atý, ddos, kötü niyetli diðer yazýlýmlar, vb.) bulunmayacaðýný veya bu yönde iþlemlerde bulunan üçüncü kiþilerle irtibat içerisinde olmayacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • ÜYE’nin uygulama sunucusu vasýtasýyla yarattýðý veri içeriðinin sorumluluðu ÜYE’ye aittir. DÝA hiçbir þekilde bu verilerin içeriðinden sorumlu tutulamaz.

 

 • ÜYE, iþbu sözleþme ile aldýðý haklarý ücretli ya da ücretsiz bir baþka kiþi ya da kuruma devredemez, temlik edemez, kiralayamaz, kullandýramaz. Aksi durumlarda, DÝA ÜYE’nin sözleþmesini fesh ederek verilen hizmeti haber vermeksizin geçici ya da kalýcý olarak durdurma hakkýna sahiptir. Böyle bir durumda oluþabilecek zararlardan ve kayýplardan DÝA sorumlu tutulamaz.

 

 • ÜYE, uygulama sunucusuna ulaþmak için Ýnternet baðlantýsýna (geçici ya da kalýcý) sahip olmakla yükümlüdür. Ýnternet baðlantýsý kullanýmýndan kaynaklanan giderlerden ÜYE sorumludur. ÜYE’nin veya DÝA’nýn hizmet aldýðý veri merkezlerinin Ýnternet baðlantýsý sorunlarý nedeni ile hizmet alamamasý ve/veya hizmetinin aksamasý durumundan DÝA sorumlu tutulamaz.

 

 • ÜYE, DÝA’dan verilerini ücretli olarak tamamen silinmesini talep edebilir. Bu talep, ÜYE tarafýndan mutlaka yazýlý olarak bildirilmelidir. Böyle bir talep sonrasý oluþabilecek tüm sonuçlardan ÜYE sorumludur. ÜYE, kendisine ait sunucuya tekrar veri girerek kullanmaya devam edebilir. ÜYE’ye ait sunucuya tahakkuk edilen abonelik, idame, güncelleme ve benzeri ücretler aynen devam eder.

 

 • ÜYE, kullanmakta olduðu Dia Kurumsal Yönetim Sistemi hizmetinin belirli bir süre ile dondurulmasýný, kullanýma kapatýlmasýný isteyebilir. Bu talep, ÜYE tarafýndan mutlaka yazýlý olarak yapýlmalýdýr. ÜYE’ye ait sunucuya tahakkuk edilen bulut hizmet, abonelik, idame, güncelleme ve benzeri ücretler sunucu kapalý kaldýðý veya hizmet dondurulduðu sürece aynen devam etmektedir.

 

 • DÝA ÜYE’nin oluþturduðu verilere aþaðýdaki hallerde eriþme hakkýna sahiptir;
  1. ÜYE’nin isteði üzerine,
  2. ÜYE verisiyle ilgili özel yazýlým hatalarý bulunmasý sebebiyle,
  3. DÝA tarafýndan hatanýn çözülmesi amacý ile incelenmesi gereken diðer ihtimallerde,
  4. ÜYE’nin yarattýðý veriler ve kullaným þekli sisteme ve bu sistem dahilindeki baþka kullanýcý/kullanýcýlara sunulan hizmetin verilmesine engel olmasý hallerinde,
  5. ÜYE’nin lisans süresi bitmesi ve verilerin silinmesi hallerinde,
  6. Ýdari makamlardan, Mahkeme ve/veya Cumhuriyet Savcýlýðý kararý ile verilere eriþimin yasal olarak istenilmesi hallerinde,
  7. Yedeklenen bilgilere eriþim ihtiyacý durumunda;

 

 • Ücretlendirme

 

 • Ücretlendirme; Dia Kurumsal Yönetim Sistemine üye olunmasý halinde, üyelik bedelleri üye olunan modüller ve üye kullanýcý sayýsý baz alýnarak hesaplanmaktadýr. DÝA üyelik fiyatlarýnda, sektörün yaþadýðý geliþmeler, hizmet maliyetleri uyarýnca deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.

 

 • Ýþ bu sözleþmede belirtilen hizmetler dahilinde, Dia Kurumsal Yönetim Sistemini kullanabilmesi için Dia Lisans Teklifinde belirtilen toplam lisans bedelini ödemesi  ve sonraki yýllar için gene ayný lisans teklifinde belirtildiði þekilde yýllýk bulut bedelini ödenmekle yükümlüdür. Bir sonraki yýlýn ücret artýþý o yýlki TÜFE oraný veya en az %10 oranýnda artýrýlarak uygulanacaktýr.

 

 • ÜYE, Dia Kurumsal Yönetim Sistemi için ek kullanýcý sayýsý talep ettiði takdirde, talep ettiði her ek kullanýcý için sahip olduðu lisansýn ek kullanýcý lisans bedelini ödemekle yükümlüdür. Ek kullanýcý alýnmasý durumunda, yýllýk bulut hizmeti bedelinin de deðiþeceðini kabul etmektedir.  

 

 • ÜYE’nin lisanslý her kullanýcýsý için veri boyutu yýllýk 1.000.000 (bir milyon) kayýt sayýsý ile sýnýrlýdýr. Kayýt sayýsý, üyeye ait veritabaný tablolarýndaki satýr sayýsýdýr. Örneðin, 5 kullanýcý lisansýna sahip bir ÜYE için limit 5.000.000’dur. ÜYE, limit aþýmý durumunda ekstra bedel ödemeyi kabul eder.

 

 • Fikri ve Sýnai Mülkiyet Haklarý

 

 • DÝA, hizmet verdiði yazýlým programýnýn tek baþýna mali ve manevi hak sahibi olup sözleþme konusu Kurumsal Yönetim Sisteminin (iþleme, çoðaltma, umuma arz etme, yayma vb) tüm fikri haklarýný tek baþýna kullanma yetkisine haizdir.

 

 • DÝA, Kurumsal Yönetim Sisteminin ile ilgili olarak oluþturulan tüm logolarýn eser sahibidir. ÜYE, iþ bu sözleþme gereðince sunulan hizmeti sözleþme süresi boyunca kullanma hakkýna sahiptir.

 

 • Yazýlýmlarý oluþturan tüm programlarýn, betiklerin (scripts) ve dokümanlarýn (basýlý ya da sanal ortamda olan hepsinin) tüm telif ve yasal haklarý DÝA’ya aittir.

 

 • Ýþbu sözleþmenin; akdedilmesi ile sadece sözleþme süresi boyunca DÝA  Kurumsal Yönetim Sistemini kullanma hakký ÜYE’ye saðlanmaktadýr. Yazýlýmýn iþleme, çoðaltma, umuma arz etme, yayma vb haklarý DÝA’ya aittir. ÜYE, hiçbir þekilde; eser sahibinin yazýlý izni olmadan yazýlým üzerinde deðiþiklik yapamaz, kodlarýný deðiþtirmez, kodlarý iþleyemez, çoðaltmaz, farklý yazýlýmlarýn üretiminde kullanýlmasý için kodlarýn bir kýsmýný kullanamaz, elektronik ya da optik ortamda farklý þekilde transfer edemez, programýn kaynak kod haline getiremez, programlarýn iç iþleyiþ yapýsýný ortaya çýkarmak maksadýyla yapýlacak her türlü faaliyette bulunmasý yasaktýr. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde; ÜYE, DÝA’nýn uðrayacaðý tüm menfi ve müspet zararlarý ödeyeceðini gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder.

 

 • Genel Hak ve Yükümlülükler

 

 • DÝA ilk üyelik sonrasý 3 ay süresince, toplamý 10 saati geçmemek üzere destek hizmetini telefon hattý üzerinden ücretsiz verir. Kullanýcý istemesi halinde ek telefon destek paketi satýn alabilir.

 

 • DÝA, ÜYE’nin talebi halinde, belirli bir tarihteki yedeklerinden yararlanarak ücreti karþýlýðý sistemin önceki bir hale dönmesi için azami gayreti gösterir. Bu talebin ÜYE tarafýndan yazýlý olarak bildirilmesi zorunludur.

 

 • DÝA ürün eðitimi, ÜYE’nin yer saðlayacaðý bir ortamda DÝA ve/veya DÝA’nýn Yetkili Bayisi tarafýndan da verilebilir. Eðitim elemanlarýnýn konaklama, yemek ve ulaþým giderleri ÜYE tarafýndan karþýlanýr. ÜYE, DÝA’dan eðitimlerde yaptýðý harcamalarla ilgili ödeme talebinde bulunamaz.

 

 • ÜYE tarafýndan yazýlýmýn kullanýlacaðý bilgisayarlarýn donaným, iþletim sistemi gibi bileþenlerinin eðitime uygun olmasý ÜYE’nin sorumluluðunda olup, gecikme ve saðlýksýz çalýþmasýndan DÝA sorumlu deðildir.

 

 • ÜYE, sözleþmeden doðan hak ve yükümlülüklerini 3. kiþi, kurum ve kuruluþlara devir ve temlik edemez. DÝA’dan yazýlý izin alýnmadan devir veya temlik gerçekleþtirilmesi durumunda iþbu sözleþme derhal feshedilecektir. Bu halde; ÜYE, DÝA’nýn uðrayacaðý tüm menfi ve müspet zararlarý tazminle mükelleftir.

 

 • DÝA sözleþmeden doðan hak ve yükümlülüklerini diðer kuruluþ, þirket ve þahýslara devretmek hakkýna haizdir.

 

 • ÜYE, DÝA’nýn herhangi bir sebeple sözleþmenin feshine bildirim yapmasýndan itibaren 7 gün içinde, sistemde yer alan verilerini kendi bilgisayar sistemine almakla yükümlüdür. Bu süre zarfýnda verilerin yedeklerinin alýnmamasý sebebiyle doðabilecek problemlerden DÝA sorumlu deðildir.

 

 • Taraflar arasýnda ve taraflarýn yetkililerince yapýlan e-posta, anlýk mesaj, ÜYE’nýn hizmet aldýðý sunucu kayýtlarý, ÜYE’nin ticari defterleri, DÝA’nýn sunucu kayýtlarý, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazýþma kayýtlarý, diðer elektronik yazýþmalar kanunen geçerli delil sayýlarak, usul hukuku baðlamýnda delil olarak kabul edilmiþtir.

 

 • Taraflarýn iradesi dýþýnda ortaya çýkan, resmi þekilde belgelenebilen ve iþbu sözleþme ile yüklendikleri borçlarýný yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneðin grev, lokavt, iç savaþ, savaþ, terör eylemleri, deprem, yangýn, sel vb doðal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak deðerlendirilecek olup, Taraflarýn mücbir sebep dolayýsýyla yükümlülüklerini tam ve zamanýnda yerine getirememesi halinde sözleþme kendiliðinden askýya alýnacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzamasý halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleþmenin devamý, askýya alýnmasý, feshi veya bir baþka þekilde tasfiye þeklini müzakere edecektirler. DÝA’nýn tasarrufu dýþýnda meydana gelen sorunlardan dolayý hizmetin verilememesi halinde DÝA’nýn sorumluluðundan söz edilemez. Bu hallerde ÜYE, DÝA’dan zarar tazmini, yoksun kalýnan kar, ticari itibar kaybý gibi her ne ad altýnda olursa olsun hak ve alacak hakkýnýn bulunmadýðýný, bu haklarýndan peþinen feragat ettiðini gayri kabil rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 • Ýþbu sözleþmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykýrý olmasý halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleþmenin diðer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktýr. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayýlan veya ifa edilemeyen kýsým veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacýna uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayý sarf edeceklerdir.

 

 • Taraflardan herhangi birisinin sözleþme konusu edimlerini kýsmen ya da tamamen sözleþme koþullarýna uygun olarak yerine getirmemesi, sözleþme kapsamý iþlerle ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve emirlere uymamasý,sözleþmedeki herhangi bir maddeyi ihlal etmesi, karþý Taraf aleyhine iflas kararý alýnmasý, konkordato ilan etmesi veya borçlarýný ödemekte acze düþmesi, hallerinden herhangi birinin oluþmasý, karþý Taraf açýsýndan bu sözleþmenin haklý sebeple feshi nedeni sayýlacaktýr. Bu durumlarýn oluþmasý halinde, Taraflardan biri sözleþmeyi yapacaðý yazýlý bildirimle tek taraflý olarak haklý sebeple dilediði zaman fesih hakkýna sahiptir.

 

 • Ýþbu sözleþmenin uygulanmasý sýrasýnda doðacak her türlü uyuþmazlýðýn çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hukuku uygulanacak olup Ýstanbul Adliyesi (Merkez) Mahkemeleri ile Ýstanbul Adliyesi Ýcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

 

Ýþbu 8 maddeden oluþan Üyelik ve Hizmet Sözleþmesi ÜYE’ye lisansýn tanýmlanmasý gününden itibaren baþlamak üzere akdedilmiþ olup, ÜYE’nin Yýllýk Bulut Hizmet Bedellerini ödemeye devam ettiði süreler için geçerli olacaktýr.

————————————————————————————————


Yukarı