Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Tekstil - Perakende ve Toptan Giyim


ekstil sektöründe yer alan Perakende ve Toptan Giyim faaliyetlerinde bulunan iþletmeler için Renk - Beden - Kavala - Asortitakibi büyük önem taþýmaktadýr. Tekstil sektörüne özel olarak geliþtirilen DÝA'nýn bir çok modülünde farklý özellikler bulunmaktadýr. Bu özellikler sayesinde iþletme ihtiyaçlarý pratik ve hýzlý bir þekilde çözülebilmektedirler. Bu özellikler Likya Yazýlým'ýn uzman kadrosu tarafýndan bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarýn ihtiyaçlarý ve istekleri analiz edilerek geliþtirilmiþtir.

 • Renk - Beden - Kavala - Asorti Takibi
 • Ürünler için hangi renkten, hangi bedenden stok, sipariþ ve satýþ takibi
 • Tekstil üretimi yapan iþletmeler için Asorti tanýmý ile Takým Üretimi takibi
 • Renk-Beden-Kavala bazlý Envanter Raporlarý
 • Barkod ile hýzlý satýþ yapýlabilmesi
 • Barkod yazýcýlar üzerinden fiyat etiket basýmlarý
 • Þube-Maðaza Ciro, Performans Takibi
 • Þube-Maðaza Günlük Kasa Takibi
 • Nakit, Kredi Kartý, Taksit, Çek ile tahsilat yaplabilmesi
 • Pratik ve Hýzlý Taksitli Þatýþ
 • Dokunmatik Ekranlar için tasarlanmýþ Hýzlý Satýþ Sistemi
 • Karlýlýk Raporlarý: Ürün Bazýnda, Fatura Bazýnda, Satýcýlar Bazýnda, Alýcýlar Bazýnda, Sipariþ Bazýnda
 • Stok Alýþ-Satýþ Ýstatistikleri
 • Maðaza Satýþ Personellerinin Performans, Faaliyet ve Prim Takibi
 • Geçmiþ Dönem Ýþlemlerine Cari Hesap Hareketlerinden çýkýþ yapmadan ulaþabilme
 • Satýþa Göre Sipariþ Hazýrlama
 • Maðaza Talep Yönetimi
 •  Ürün Aðacý ile stok gruplama
 • Ürün Özellikleri ile stoklarýn özelliklerine göre filtrelenebilmesi
 •  Depo Sayýmýnýn seri ve barkod okutarak yapýlabilmesi
 • Depolar arasý transfer, Mal Kabul, fire gibi iþlemlerin el terminalleri aracýlýðý ile yapýlabilmesi
 • Kampanya Sistemi ile þubeler, ödeme planlarý düzeyinde farklý fiyatlandýrma avantajlarý
 • Müþteri Ýliþkileri Yönetim Sistemi ile potansiyel müþteri çalýþmalarýnýn ve iletiþiminin takip edilebilmesi
 • Kredi Kart Komisyonlarýnýn takibi
 • Seri Numarasý ile ürün takibi
 • Hýzlý Seri Güncelleme
 • Seri numarasý üzerinden Garanti Süresi Takibi
 • Gsm Maðazalarý için Temlik Sözleþme Takibi
 • Seri numaralarý üzerinden Teknik Servis Modülü Entegrasyonu
 • Sevk Araçlarý ile teslimat programýnýn takibi
 • Stok fiyatlarýnýn tek bir iþlem ile toplu olarak güncellenebilmesi
 • Mal Baðlantýlarýnýn Takibi
 • Teklif Takibi
 • Asgari ve Azami Stok Miktar takibinin þube bazýnda yapýlabilmesi
 • Mükerrer açýlmýþ stok ve cari hesap kartlarýnýn birleþtirilebilmesi
 • Tedarikçi Alým Anlaþmalarýnýn Takibi
 • Tek bir iþlem ile Ýrsaliyelerin ve Sipariþlarin Faturalandýrýlmasý
 • Sýnýrsýz Sayýda Stok, Barkod, Fiyat ve Hizmet tanýmlanabilmesi
 • Markasýna, modeline, grubuna ve sýnýrsýz sayýda özelliðine göre stok takibi
 • Cari Hesap Bakiye Raporu ile borçlu carilerin vadeleri ile beraber listelenebilmesi
 • SMS ve E-Posta Entegrasyonlarý
 • Tedarikçi Takibi ile tedarikçi stok kodlarýnýn izlenebilmesi
 • Banka Hesaplarý ile Kredi Kart çekimlerinin entegrasyonu
 • Þirket Kredi Kartlarýnýn takip edilebilmesi
 • Geliþmiþ Yönetim ve Faaliyet Raporlarý
 • Stok En Çok raporu ile en çok satan marka, model gibi özelliklerin takibi
 • Maliyet Onaylý Yazarkasalar ile entegrasyon: Sharp, Hugin, ...
 • POS Sistemleri ile entegrasyon: IBM, Hugin, Inter, ...
 • Internet üzerinden satýþ (E-Ticaret, B2C) için tam entegrasyon
 • Bayi Portali (B2B) ile tam entegrasyon
 • Tek iþlem ile Tedarikçi Sanal Pos Tahsilat entegrasyonu
 • Resmi Muhasebe Entegrasyonu
 • Farklý Döviz Kurlarý ile Satýþ ve Tahsilat
 • Geliþmiþ Raporlama Sistemi
 • Kargo Firmalarý, Bölgeleri ve Gönderi Fiþleri Takibi
 • Daðýtým Modülü ile Saha Elemaný Rota ve Ziyaret Planlama ve Analizi
 • Excel ve XML üzerinden Veri Aktarýmý
 • Kayýt Tarihçe Takibi ile kayýtlarýn tüm seceresinin takip edilebilmesi: Eklendiði bilgileri, deðiþiklikler, silinme sonrasý inceleme
 • Kullanýcý Gruplarý, Yetki Kodlarý ve Yetki Aðacý ile ayrýntýlý Yetkilendirme Altyapýsý
 • Distribütör Entegrasyonlarý: Pepsi, Mey, Tuborg, Danone, Ülker Mobis, Marlboro, FritoLay, JTI, Vodafone
 • ...


Yukarı