Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


DÝA Sistem Güvenliði


DÝA Sistem Güvenliði
Sistem güvenliðinde en üstün hizmeti saðlayan DÝA, günümüz koþullarýný ve kullanýcý beklentilerini dikkate alarak sunduðu hizmette, kullanýcý güvenini ve memnuniyetini esas almaktadýr.
Veri, að ve fiziksel güvenlik koþullarýnýn en yüksek seviyede saðlanmasý konusuna titizlikle yaklaþan DÝA, dünya standartlarýnda hizmet sunmaktadýr. DÝA, sistem güvenliði konusunda politika ve uygulamalarýný deðiþen / geliþen þartlara göre düzenli olarak deðerlendirmekte ve gerekli güncellemeleri yapmaktadýr.

DÝA Sunucularý ve DÝA Sistemi güvenlik özellikleri:
Fiziksel Güvenlik
Verileriniz 7/24 güvende!
DÝA sunucularý, 7/24 güvenlik görevlileri tarafýndan korunan ülkemizin en güvenilir veri merkezlerinde (data center) bulunmaktadýr. Verilerin tutulduðu ve parmak izi okuyucularla girilebilen sunucu odalarýna sadece yetkisi bulunan personel, bakým/onarým amaçlý girebilmektedir. Tüm bina yedekli jeneratör ve yedekli havalandýrma/klima sistemleriyle donatýlmýþtýr. Sunucularýn sorunsuz þekilde çalýþmasý için gerekli ideal þartlar saðlanmaktadýr.

Sýnýr Güvenliði
Sürekli gözlem, özel önlem!
sýnýr güvenliði birden fazla güvenlik duvarý ile korunmakta, saldýrý tespit sistemleri ile sürekli gözlem altýnda tutulmaktadýr. Olasý devre dýþý býrakma saldýrýlarýna karþý özel önlemler alýnmýþtýr. Güvenlik kayýtlarý periyodik olarak incelenmekte ve olasý tehdit tespitinde gerekli karþý önlemler alýnmaktadýr. Ayrýca bu güvenlik önlemleri baðýmsýz güvenlik testi yapan firmalar tarafýndan periyodik olarak test edilmektedir. DÝA sunucularýnýn MasterCard tarafýndan belirlenmiþ Kredi Kartý Endüstrisi Güvenlik Standartlarý’na uygunluðu sertifika ile düzenli olarak belgelenmektedir.
Veri Þifreleme
SSL protokolü!
DÝA uygulama sunuculara gelen tüm trafik SSL protokolü ile þifrelenmektedir. Þifrelemede çok güçlü 256 bit anahtarlar kullanýlmakta, bankalar tarafýndan saðlanan güvenlik seviyesi sizlere sunulmaktadýr. Sistemde tutulan bilgilerin bir üçüncü þahýs tarafýndanüzerinde görüntülenmesi olanaksýzdýr.

Kullanýcý Kimlik Doðrulama
Maksimum güvenlik!

DÝA sistemine baðlanmak için bir kullanýcý ismi ve þifre gerekmektedir. Kullanýcýlarýn çok kýsa þifreler seçmesi engellenmekte, isteðe baðlý olarak sisteme yapýlan baðlantýlarýn fiziksel yere göre sýnýrlandýrýlmasý mümkün olmaktadýr.

Uygulama Güvenliði
Maksimum kontrol!
DÝA sisteminde farklý sunucularýn verileri tamamen ayrý veritabanlarýnda tutulmakta ve ayrý iki sunucunun veri paylaþma þansý bulunmamaktadýr. Sisteme gelen her istek, her seferinde kullanýcý yetkileri doðrultusunda kontrol edilmektedir.

Ýþletim Sistemi Güvenliði
Günlük takip!
DÝA sunucularý virüslerden etkilenmeyen UNIX tabanlý sistemler üzerinde çalýþmaktadýr. Sunucu yönetimine kesinlikle tek seviyeli eriþim yapýlamamakta, kimlik doðruluma iki seviyeli olarak yapýlmaktadýr. Sunucular üzerinde DÝA iþlevi haricinde kesinlikle servis çalýþmamakta ve olasý güvenlik güncellemeleri günlük olarak takip edilmektedir.

Veritabaný Güvenliði
Uygulama sunucularýndan eriþim!

DÝA sistem güvenliði çerçevesinde, veritabaný sunucularýna dýþ ortamdan ulaþmak mümkün deðildir. Veritabaný eriþimleri ancak uygulama sunucularýnýn kendisi üzerinden gerçekleþtirilebilmektedir.

Sunucu Yönetim Güvenliði
Verileriniz mahremdir!

DÝA verilerinizin güvenliðini saðlamak adýna sizin haricinizde eriþime izin vermez. Kullanýcýlarýn sisteme girdiði verilere sadece kullanýcý ve belirlediði kiþiler girebilir.

Verilerinize DÝA tarafýndan doðrudan ulaþýlmasý sadece yedekleme, geri kurtarma ve isteiðiniz üzerine destek verme durumlarýnda sözkonusudur.

Yedekleme ve Eriþilebilirlik
Tüm olasýlýklara hazýrýz!

Sunucularýmýz üzerindeki tüm veriler günlük olarak yedeklenmektedir. Þifreli kanallarla aktarýlan yedekler, ayrý yedekleme sunucularýnda tutulmaktadýr. Periyodik olarak örnek yedekten kurtarma senaryolarý tatbik edilmekte, sürekli hazýr bulunan yedek sunucular olasý bir arýza durumunda iþlemlerin aksamadan en kýsa sürede devam edebilmesi için ayarlanmaktadýr.


Yukarı