Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Veri Güvenliði, Yedekleme ve Bulut Biliþim Çözümleri


Veriler ve bilgiler arttýkça veri güvenliði ve koruma sistemleri de önem kazanmaya devam ediyor. Sistemleri tehdit eden unsurlarýn artýþ göstermesi, güvenlik sistemlerinin oluþturulmasýný gerekli kýlýyor. Firmalar ise sunduklarý hizmet kalitesini artýrmak, hýzlandýrmak ve her aþamada bilgilerinin kayýt altýnda olmasýný saðlamak için teknolojiye yatýrým yaparak güvenliði yüksek yazýlým sistemlerine sahip oluyorlar.

Veri kaybý ve olasý nedenleri

Verilerinizin kayýtlý olduðu ortamda geri döndürülemeyecek þekilde kaybolmasý farklý nedenlerle gerçekleþebilir.

Örneðin;

 • Ýþletim sisteminde ortaya çýkabilecek bir problem
 • Donaným hatalarýndan dolayý
 • Kullanýcý hatasý (yanlýþlýkla dosya/klasör silinmesi gibi)
 • Zararlý programlarýn veya saldýrgan kiþilerin müdahalesi

Çalýnan bilgiler siber suçlar çerçevesinde deðerlendirilirken yazýlým açýklarýna göre devamlý surette karþýnýza çýkabilirler. Bilgi iþlem sistemlerinize sýzmayý düþünenler ilk önce kullandýðýnýz sitemler hakkýnda bilgi alýrlar. Yazýlým versiyonlarýnýza, bu yazýlýmlarýn açýklýk ve zaaflarýna dikkat ederek sisteme eriþecekleri yazýlýmlarý belirler ya da geliþtirirler.

Veri güvenliði açýsýndan saðlýklý bir yol izlemek için firmanýzdaki sistemleri, kullanýlan uygulamalarý ve verilerinizi korumak için önlemler almanýz gerekir. Bunun için lisanslý yazýlýmlar kullanmak, sunucularýnýzýn güncellemelerini takip etmek, firewall sistemlerini uygulamalarýnýza göre doðru þekilde yapýlandýrmak iþinize yarayacaktýr. Ayrýca yedekleme yaparak verilerinizin güvenliðini saðlayabilirsiniz. Yedekleme yapmadýðýnýz taktirde ani saldýrýlarda ya da sistem sorunlarýnda bilgi bankanýzý  ve verilerinizi kaybedersiniz.  Bu durumu da tamamen bir kiþinin sorumluluðuna vermek yerine ekip iþi olarak görmek gerekir.

Peki firma yöneticileri ya da bilgi iþlem sorumlularý olarak ne yapmalýsýnýz ?

 • Yedekleme stratejisi oluþturmak için sisteminizin envanterini çýkarmalý ve kritik verileri belirlemelisiniz.
 • Yapýnýza uygun bir yedekleme sistemi kullanmalýsýnýz.
 • Sunucu ve að sistemi yapýlandýrmasýnda profesyonel destek almalý ve sorunlarýnýzý önleyecek güvenlik yapýlarýný oluþturmalýsýnýz.
 • Acil eylem planýnýzý hazýr tutmalýsýnýz.
 • Ekibinize herhangi bir veri saldýrýsýna maruz kalmalarý durumunda nasýl hareket etmeleri gerektiðini öðretmelisiniz.

Ayrýca firmanýz için iyi bir yazýlým tercih etmelisiniz. Bulut biliþim çözümlerinden yararlanarak bu teknolojinin saðladýðý avantajlarý kullanabilirsiniz. Bulut biliþim sisteminden genel olarak yararlandýðýnýzda:

 • kullanýlan sistemlerin güncelleme problemleri ile
 • lisanslama maaliyetleriyle
 • sistemlerin yönetimiyle
 • yedeklenmesiyle
 • güvenlik açýklarýyla uðraþmazsýnýz.

 

Yedekleme ve Güvenlik Açýsýndan Aramanýz Gereken Çözümler

 • Yerel ve geniþ að üzerinden merkezi yedekleme
 • SAN/NAS mimarileri üzerinde yedekleme
 • Sunucu baðýmsýz yedekleme (Server-Free Backup)
 • Uygulamalarýn eþ zamanlý olarak yedeklenmesi (Online Backup)
 • Deðiþken bazlý ve sentetik yedekleme
 • Teyp ve disk bazlý yedekleme
 • Disk kütüphaneleri
 • Kademeli yedekleme (Disk Staging)
 • Anlýk geri yükleme (Instant Recovery from Snapshots)
 • Sistem Kurtarýmý
 • Masaüstü ve mobil cihazlarýn yedeklenmesi ve senkronizasyonu

 

Bu kriterlerde bir yazýlýma sahip olursanýz güvenliðinizi rahatlýkla saðlarsýnýz.

DÝA ile zaten bu adýmlarý attýnýz…


Yukarı