Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


DÝA-Vera Delta Yeni Nesil Yazarkasa Entegrasyonu tamamlandý.


Bildiðiniz üzere 01.01.2016 tarihinden itibaren ülke gelelinde tüm yazar kasalar yeni nesil yazar kasalarile deðiþtirilmek zorundadýr. Yeni nesil yazar kasalarda ise halen yazýlýmlar ile entegrasyon için olgun bir dll desteði saðlanamamýþ durumdadýr. Ülke genelinde en çok kullanýlan yeni nesil yazar kasalardan olan Vera Delta ile DÝA Kurumsal Yönetim Sistemi arasýndaki entegrasyon geçtiðimiz hafta Vera'nýn yeni güncellemeleri sonrasý tamamlanmýþtýr.

Bu geliþtirmler ile POS lisansýna sahip olan müþterilerimiz:

  • DÝA Stok Tanýmlarýný Vera Delta yazar kasaya gönderebilmekte
  • DÝA Hýzlý Satýþ ekraný üzerinden perakende satýþlarýný anlýk olarak Vera Delta'dan çýktý alabilmekte
  • DÝA Restoran Satýþ ekraný üzerinden restoran satýþlarýný anlýk olarak Vera Delta'dan çýktý alabilmekte
  • Gün boyunca DÝA'dan baðýmsýz olarak Vera Delta üzerinden yapýlan tüm satýþlar DÝA'ya satýþ faturasý olarak aktarýlabilmekte

 

Yeni nesil yazar kasalar ile birlikte GÝB çok daha sýký bir þekilde hem yazar kasa üreticilerini hem de bu yazar kasalar ile entegre olan yazýlýmlarý denetleyeceði için daha önceden Bilgi Fiþi yazdýrmak þeklinde olanak saðlanan bazý çýktýlar DÝA Hýzlý Satýþ gibi ekranlardan artýk saðlanamayacak, POS lisansý olan iþletmeler hýzlý satýþ ekranýndaki tüm iþlemleri mutlaka yazar kasaya iletmek zorunda olacaktýr. Bu konu, öncelikle GÝB sonrasýnda yazar kasa üreticileri tarafýndan kontrol edilecek ve cezalandýrýlabilecek bir zorunluluktur.

Vera Delta tarafýndan yapýlan dll geliþtirmelerinin Ingenico ve Hugin yazar kasalar ile yapýlmasý sonrasý bu yazar kasalar ile de yukarýdaki geliþtirmelerin yapýlmasý planlanmaktadýr. Bu konuda halen yazar kasa üreticilerinden cevap beklenmekte olduðu için herhangi bir hedef zaman verilememektedir.


Yukarı