Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Restoran Yönetimi


Salon-Masa Yönetimi

Sýnýrsýz sayýda salon ve her salon için istenilen sayýda masa açýlabilmektedir. Salonlara ve masalara özel isimler verilebilir. Salonlara kullanýcý bazlý yetkiler tanýmlanarak kullanýcýlarýn yalnýz yetkili olduklarý salonlarda iþlem yapabilmesi saðlanýr. Salondan yapýlan satýþlarýn yiyecek, içecek ve muhtelif olarak ayrý depolardan düþmesi saðlanabilir.

Restaurant satýþ ekraný tamamen dokunmatik ekran pc kullanýmýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. Satýþ ekranýnda tüm salonlar ve masalar üzerinde interaktif iþlemler yapabilirsiniz. Aktif masalarýn açýlýþ saatleri, son verilen sipariþ saati, hesabý veya birden fazla hesap varsa tek tek hesaplarý gösterilir. Ýstenirse masa üzerine özel notlar býrakýlabilir, örneðin "Ahmet Bey ve Eþi" gibi bir not býrakabilirsiniz. Masanýn hesabý alýndýktan sonra not silinecektir. Bir masadaki hesabý 10 parçaya kadar bölebilir, herbirinin tahsilatýný ayrý ayrý yapabilirsiniz.

Yazýcý yönlendirmeleri yapabilirsiniz. Örneðin yiyecekler mutfaktan çýksýn þeklinde bir taným yaparsanýz, her sipariþ kaydýnda mutfaktan yalnýz türü yiyecek olan ürünlere ait sipariþ isteði çýkacaktýr. Sipariþ isteðinde masa numarasý ve garson adý, saat gibi bilgiler bulunmaktadýr.

5 farklý dilde hesap çýktýsý alabilirsiniz. Hesap aldýktan sonra masaya herhangi bir iþlem giriþine izin verilmez. Ýstenirse hesap iptal edilerek masaya iþlem giriþi yapabilirsiniz. Hesap alma iþleminden sonra tahsilat aþamasý gelmektedir. Tahsilat yapýldýktan sonra masa temize alýnmaktadýr.

Menü üst grubu, menü baþlýklarý ve her baþlýðýn altýna sýnýrsýz sayýda ürün açabilirsiniz. Ürünleri yiyecek, içecek, muhtelif kodlarý verebileceðiniz gibi, çeþitli grup tanýmlarý yapabilir, raporlarýnýzý buna göre çekebilirsiniz. Ürünler için 10 adet sabit fiyat tanýmý yapabilir, bu fiyatlar için özel isimlendirmeler yapabilirsiniz.

Ürün için 10 adet fiyat tanýmý yapabilirsiniz. Örneðin “Satýþ Fiyatý”, “Personel Fiyatý”, “Esnaf Fiyatý”, “Rehber Fiyatý”, … Ürün seçme aþamasýnda hangi fiyat tipinden satýþ yapmak isterseniz onu seçersiniz.

Hem yüzde olarak hem de tutar olarak indirim yapabilirsiniz. Ýstenirse hesabý direk bir rakama yuvarlayabilirsiniz. Ýndirimi hesabý göndermeden önce yaparsanýz hesap çýktýsýnda görünecektir. Ama istenirse tahsilat aþamasýnda da indirim yapabilirsiniz.

Self Servis

Self servis olarak ürün satýþý yapabilirsiniz. Yalnýz self servis satýþ yapabildiðiniz gibi ayný anda hem masa yönetimi hem de self servis satýþý yapabilirsiniz. Menüden hýzlý bir þekilde ürünleri seçip tahsilat yada hýzlý tahsilat yapabilirsiniz. Self servis hesap fiþinde ödeme þeklini görebilirsiniz.

Paket Servis

Caller id uyumlu paket servis ekranýmýzla hýzlý bir þekilde sipariþ alarak gerekli görevlendirmeleri yapabilirsiniz. Rehber üzerinden müþteri takibi

yapabilirsiniz. Sipariþ alýrken özel notlar girebilirsiniz. Kurye takibi yapabilirsiniz.

Garson Takibi

Garson kartlarý açarak garson takibi yapabilirsiniz. Ayrýlan garsonlarý pasif duruma alarak sipariþ alýrken gözükmemesini saðlayabilirsiniz. Her sipariþ kalemi için ayrý ayrý garson tanýmlayabileceðiniz gibi tüm sipariþ için tek bir garson tanýmý yapabilirsiniz. Hangi garson ne kadar satýþ yapmýþ, kaç adisyon kesmiþ, hangi  salonlarda daha aktif çalýþmýþ, ne kadar yiyecek, ne kadar içecek satýþý gerçekleþtirmiþ görebilirsiniz. Ayrýca grafiksel bir ekranda garson ciro durumlarýnýn takibini yapabilirsiniz.

 

Garson þifresi yöntemiyle garsonlarýn sipariþ kaydý yapabilmelerini saðlayabilirsiniz. Her garsona özel þifreler tanýmlayýp "Garson Deðiþtir" seçeneðiyle sipariþe tanýmlý garson bilgisini deðiþtirebilirsiniz.

Tahsilat Sistemi

2 çeþit tahsilat yöntemi sunulmaktadýr. Direk Tahsilat modunda tek tuþla hemen tahsilat yaparsýnýz. Parçalý Tahsilat modunda ise bir kýsmý nakit, bir kýsmý kredi kartý, bir kýsmý ticket gibi parça parça tahsilat yapabilirsiniz. Tahsilattan hemen sonra masa boþaltýlýr ve yeni sipariþler alabilirsiniz.

 

Tahsilat ekranýnýn istediðiniz gibi þekillendirebilirsiniz. Nakit TL, Nakit EUR, Nakit USD gibi döviz türleri tanýmlayabilirsiniz. Kredi kartý poslarýný ayrý ayrý açabilirsiniz. Multinet, Sodexo, Yemek Çeki tanýmý yapabilirsiniz. Bunlarýn haricinde Açýk Hesap özelliðini kullanarak veresiye satýþlar yapabilirsiniz. Cari ekstre düzenleyebilir, yapýlan tahsilatlarý girerek cari bakiye takibi yapabilirsiniz. Kullanýcýya, salona, þubeye özel kasa tanýmý yapabilir, kasalarý ayrý ayrý takip edebilirsiniz. Ayrýca ödeme aþamasýnda indirim yapabilirsiniz.

Otel Entegrasyonu

Otel programýyla entegre tahsilat sistemini kullanabilirsiniz. Yani otel müþterisinin harcamalarýný ekstra olarak hesabýna iþlenmesini saðlayabilirsiniz.

Ödenmezler

Ödenmez kartlarý açarak, ödenmez fiþleri düzenleyebilirsiniz. Ödenmezler için özel indirimler tanýmlayabilirsiniz. Örneðin Ahmet Beye yiyeceklerden %50 indirimli olsun diyebilirsiniz. Ödenmez raporu ile kim ne kadar harcama yapmýþ detaylý yada özet olarak görebilirsiniz.

Personeller için özel fiyat tanýmý yapabilirsiniz. Stok kartýnda 10 adet fiyat tanýmý yapýlmýþtýr. Bunlardan örneðin fiyat 2 olaný personel fiyatý diyerek her ürün için özel fiyat girebilirsiniz.

Ýkramlar ve Ýndirimler

Sipariþ üzerindeki istediðiniz ürünü ikram olarak gösterebilirsiniz. Ýkram verilen ürünlere ait günlük rapor alabilirsiniz. Tahsilattan önce yüzde veya tutarsal olarak indirim yapabilirsiniz. Toplam ücreti istediðiniz bir rakama yuvarlayabilirsiniz. Tahsilattan önce yapýlan indirimler hesap fiþinde çýkacaktýr. Tahsilat aþamasýnda da direk toplam tutar üzerinden indirim yapabilirsiniz.

Adisyon Bölme

Bir masanýn hesabý 10 parçaya kadar bölünebilmektedir. Sipariþ alýrken 1.kiþi sipariþleri, 2. kiþi sipariþleri diye ayrý ayrý girebileceðiniz gibi, sonra da ayrým yapabilirsiniz. Adisyon bölündükten sonra hesap fiþleri ayrý ayrý çýkartýlmakta ve hesaplar ayrý ayrý alýnmaktadýr.

Barkodlu Satýþ

Standart barkodlu veya miktarlý terazilerden alýnan barkodla satýþ gerçekleþtirebilirsiniz.

Yazdýrma Sistemi

Çok özel yazdýrma tanýmlarý yapabilirsiniz. Örneðin sýcak yemek sipariþleri baþka bir yerden, pizzalar baþka bir yerden, deniz ürünleri baþka bir yerden gibi yazdýrma tanýmý yapabilirsiniz. Sipariþ onaylanýr onaylanmaz sipariþ istekleri ilgili yazýcýlara yönlendirilir.

Yabancý Dil Desteði

Özellikle turistik iþletmelerde bu tarz isteklerle karþýlaþýyoruz. Hesap çýktýsý almadan önce istenirse çýktý dili seçilebilmektedir.

Depo Yönetimi

Ýstenilen sayýda depo açabilir, her depo için özel yetkilendirme yapabilirsiniz. Mal alým, iade ve fiyat farký faturasý düzenleyebilirsiniz (Pro modülde). Depolar arasý transfer yapabilir, sarf, fire, devir, sayým eksiði, sayým fazlasý fiþleri girebilirsiniz. Salonlardan yapýlan satýþlarý yiyecek, içecek ve muhtelif olarak farklý depolardan düþmelerini saðlayabilirsiniz. Depolara ait anlýk stok miktarlarýný görebilirsiniz. Depo gruplarý oluþturarak toplam stok miktarlarýný tek ekrandan görebilirsiniz. Envanter raporu alarak devir, giren, çýkan, kalan stok miktarlarýný depolara göre veya tüm depolara göre alabilirsiniz. Envanteri sabit fiyat, ortalama, fifo, lifo, son girene göre alabilirsiniz. Eksi stok takibi yapabilirsiniz. Depo sayýmý ile stok miktarlarýný belli dönemlerde güncelleyebilir, fark raporlarý alabilirsiniz.

Üretim ve Maliyet

Ürünler için reçeteler oluþturabilirsiniz. Tek tek veya belli bir zamanda toplu þekilde üretim yapabilirsiniz. Tüm satýlan ürünleri tek tuþla üretimini saðlayabilirsiniz. Üretim sonucu ortalama, fifo, lifo, son girene göre maliyet raporlarý alabilirsiniz. Devir yapmadan istediðiniz tarih aralýðýna göre rapor alabilirsiniz.

Cari Takibi

Müþterilerin ve satýcýlarýn takibi yapabilir, dövizli veya TL ekstre düzenleyebilirsiniz. Faturalar, ödeme ve tahsilatlar, vadelendirme, taksit takibi, çek-senet takibi, þirket ve müþteri kredi kartý çekimlerinin takibini yapabilirsiniz.

Talep ve Sipariþ

Departmanlardan gelen talepleri sisteme girerek, onaylamadan sonra onaylanan miktar kadarýný sipariþe veya direk faturaya dönüþtürebilirsiniz.

Grafikler ve Raporlama

Gün gün satýþlar, salonlara göre satýþlar, fiþ türüne göre, menüye göre, yiyecek içeceðe göre toplam satýþlar, garsonlara göre satýþlarý grafiksel olarak takip edebilirsiniz, raporlarýný alabilirsiniz. En yoðun saatler, en çok satýlan ürünler, menü gruplarý, en çok satýþ yapan garson, salon, masa, … gibi pek çok analizi programdan alabilirsiniz.

 


Yukarı