Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ (SIRA NO:426)’NDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR TEBLÝÐ


VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ (SIRA NO:426)’NDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR TEBLÝÐ

(SIRA NO: …) 

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði (Sýra No: 426)'nde aþaðýdaki deðiþiklikler yapýlmýþtýr.

Anýlan Genel Tebliðin; “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanma Mecburiyetinin Baþlama Tarihleri” baþlýklý bölümündeki (c) ve (d) bentleri aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve

(d)   bendinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki (e), (f), (g), (ð), (h) ve (ý) bentleri eklenmiþtir.

“c) “a” ve “b” bentleri dýþýnda kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarý kullanma mecburiyeti; 2014 yýlý satýþlarý veya gayrisafi iþ hasýlatý dikkate alýnarak aþaðýdaki þekilde yeniden belirlenmiþ olup, 2014 yýlý satýþlarý veya gayri safi iþ hasýlatý:

·   1 milyon TL’yi aþan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

·   1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

·   500 Bin TL ile 150 Bin TL arasýnda olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

·   150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti baþlayacaktýr.

Dileyen mükellefler, yukarýda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlýkça (Maliye Bakanlýðýnca) onaylanmýþ Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarý alarak kullanabileceklerdir.

Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanunla Ýlgili 31 Seri No.lu Genel Tebliðde belirlenmiþ olan “Bilgisayar Baðlantýlý Ödeme Kaydedici Cihazlarý” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz  kullanma mecburiyetinin baþlama tarihi; bu tür cihazlarýn, ayný veya þube þeklindeki iþyerlerinde çok sayýda kullanýlýyor olmalarý, birbirleri ile olduðu kadar deðiþik çevre birimleri ile de entegre olacak þekilde kullanýlmalarý, farklý teknik özelliklere sahip olmalarý gibi nedenlerle ve bu cihazlarýn kullanýldýðý iþyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun þekilde entegrasyonunu saðlamak amacýyla, yukarýda yer verilen yýllýk satýþ ve gayri safi iþ hasýlatý tutarlarýna baðlý olmaksýzýn, 1/1/2017 olarak belirlenmiþtir.

d)    Mükellefler, 3100 sayýlý Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarýný bu bölümdeki bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafýzalarý doluncaya kadar kullanabilirler. Bu Tebliðin yayým tarihinden geçerli olmak üzere; belirtilen tarihlerden önce mali hafýzalarý dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafýza takýlmaz ve cihaz Bakanlýkça yayýmlanan Genel Tebliðlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrýlýr. Cihazý hurdaya ayrýlan mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarý almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir. 

e)    1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasýnda iþe baþlayan/baþlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullaným mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren baþlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlýkça onaylanmýþ Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarý alarak kullanabileceklerdir. 

f)    1/1/2016 tarihinden sonra iþe baþlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarý kullanma mecburiyeti iþe baþlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkýnmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde baþlayacaktýr. 

g)    3100 sayýlý Kanuna dayanýlarak çýkarýlan ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanýmýndan muaf tutulanlarýn, muafiyetlerinin devamý süresince Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarý kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadýr. 

ð) 3100 sayýlý Kanun ile ilgili mevzuata göre ihtiyari olarak sinema giriþ bileti, yolcu taþýma bileti düzenleyen veya faaliyetlerinde ihtiyari olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak isteyen mükellefler, bu bölümde yer verilen bentlerdeki sürelerden sonra ödeme kaydedici cihaz kullanmayý tercih edecek olmalarý halinde, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. 

h)    Akaryakýt pompalarýna baðlanan ödeme kaydedici cihazlarý kullanmak zorunda olan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarý kullanma mecburiyeti, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca konuya iliþkin hazýrlanacak teknik kýlavuz ve mesajlaþma protokolü dokümanlarýnýn hazýrlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk baþlangýç tarihlerinin Bakanlýkça belirlenmesini müteakip belirtilen tarihlerden itibaren baþlayacaktýr. 

ý) Mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz alarak kullanmaya baþlamalarýný takiben, iþletmelerinde mevcut 3100 Sayýlý Kanuna tabi eski ödeme kaydedici cihazlarýný Bakanlýkça yayýmlanan Genel Tebliðlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayýrma iþlemine tabi tutacaklardýr.”

Teblið olunur.


Yukarı