Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Tüm Otel ve Restoran Ýþletmeleri için gerçek çözüm:


DÝA HoReCa

 

48761940

48761940

Tüm Otel ve Restoran Ýþletmeleri için gerçek çözüm:DÝA HoReCa (Hotel & Restaurant & Catering)

 

DÝA HoReCa, Otel Yönetimi ve Restoran Yönetimi alanýnda iþletme ihtiyaçlarýný girmeði amaçlayan online DÝA ÇÖZÜM'üdür.

 

DÝA HoReCa-Otel Yönetimi, ister bir otel ister on otellik otel gruplarýnýn ihtiyaçlarýný Ön Büro Yönetimi, Müþteri Ýliþkileri Yönetimi, Acenta ve Kontrat Yönetimi, Doluluk-Kontenjan-Satýþ Analizleri, Gelir-Gider Analizleri, HouseKeping-Oda Yönetimi, Anket, Restoran POS, Santral, Stok-Depo Yönetimi, Finans Yönetimi, Muhasebe Entegrasyon, Ýnsan Kaynaklarý modülleri ile karþýlamayý amaçlamaktadýr.
Otel Yönetim Sistemi ayrýntýlarý için aþaðýda yer alan modül ayrýntýlarýný inceleyebilirsiniz!

 

DÝA HoReCa-Restoran Yönetimi, ister bir restoran-cafe ister on restoran-cafe grubunun ihtiyaçlarýný Salon-Masa Yönetimi, Self Servis, Paket Servis, Garson Takibi, Tahsilat Sistemi, Ödenmezler, Ýkram ve Ýndirimler, Adisyon, Barkodlu Satýþ gibi modülleri ile karþýlamayý amaçlamaktadýr.
Restoran Yönetim Sistemi ayrýntýlarý için týklayýnýz!

 

Demo talep formu için týklayýnýz!

 

Ön Büro Yönetimi

Rezervasyon, Bekleme, Grup Rezervasyon, Ýptal Listeleri Konaklayan, Ayrýlan, No Show Listeleri Geliþmiþ Önbüro Yönetim Paneliyle tek ekrandan cin, cout, fatura kesme, tahsilatlar, ödemeler, hesap kapatmalar, ... yapabilme Cin, cout, iptale gönderme, fatura kesme gibi iþlemleri toplu bir þekilde yapabilme Reze...devamý için týklayýnýz.
 

Müþteri Ýliþkileri

Her misafir için misafir kartý açýlabilmektedir. Misafir kartlarýnda kimlik bilgileri, adres bilgileri, fatura bilgileri yanýnda evlilik tarihi, eþinin adý, mesleði, eðitim durumu, okuduðu gazeteler, pazar ve kaynak bilgileri tanýmlanabilmektedir. Kara liste takibi yapýlabilmektedir. Polis XML raporu için bilgi...devamý için týklayýnýz.
 

Kasa-Fatura Ýþlemleri

Sýnýrsýz sayýda kasa kartý açýlabilir. (Resepsiyon kasa, market kasa, bar kasa, ...) Her kasa kartý için özel yetkiler tanýmlayarak kullanýcýnýn sadece yetkili olduðu kasayý görebilmesi ve iþlem yapabilmesi saðlanýr. Odadan tahsilat, odaya ödeme, kasa avansý, kasa teslimi, kasadan peþin satýþ iþlemi yapýlabilir. B...devamý için týklayýnýz.
 

Acente - Kontrat Yönetimi

Acente, online acente, firma, grup, münferit türünde acente kartlarý tanýmlanýr. Her acente için bir cari kart tanýmlanarak ön muhasebe ile baðlantýsý saðlanýr. Acente ile çalýþýlan döviz türü, ilk çocuk ücretsiz/ücretli yaþ grubu, diðer çocuklar ücretli/ücretsiz yaþ grubu karttan belirtilir. Acenteden gelen rez...devamý için týklayýnýz.
 

Doluluk - Kontenjan - Satýþ Analizleri

Günlük, Haftalýk, Aylýk olarak tek ekrandan doluluk grafiði alabilirsiniz. Grafiði alýrken tarih aralýðý, oda tipi, pansiyon, uyruk, acente, pazar, kaynak, vip, grup, kontenjan, pax, rezervasyon tarihi gibi filtreler verebilirsiniz. Filtrelerde toplu seçim yapýlabilmektedir. Oda tipine göre grafik alý...devamý için týklayýnýz.
 

Gelir Gider Analizleri

Sýnýrsýz sayýda departman tanýmý yapýlabilmektedir. Her departman için kdv oraný, ekstra için kesilen faturalarda kullanýlacak hizmet kodu seçilebilmektedir. Gün sonunda otomatik olarak oda, pansiyon ücretleri ve diðer departman iþlemleri folyolara iþlenmektedir. Günlük gelir gider raporu alýnabilmektedir. R...devamý için týklayýnýz.
 

House Keeping - Oda Yönetimi

House Keeper Oda Yönetim panelinde her türlü hk iþlemleri yapýlmaktadýr. Tüm odalar listelenir ve toplu seçim yapýlarak oda durumlarý temiz, kirli, kontrole hazýr, arýzalý, kullaným dýþý, kullanýma açýk yapýlabilmektedir. HK listesinde konaklayan misafire ait bilgiler, geliþ, ayrýlýþ, geceleme, kiþi, çocuk, beb...devamý için týklayýnýz.
 

Anket

Ýstenilen sayýda anket tanýmý yapýlabilmektedir. Ankette istenilen sayýda soru tanýmlanabilmektedir. Gruplar ve cevaplara ait puanlama belirtilebilmektedir. Misafir bilgilerini girmeden de anket kaydedilebilmektedir. Ankete misafir notu eklenebilmektedir. Anket analizi ile yapýlan anketlere ait detaylý analiz deðerlerine ulaþýlabilmektedir.
 

Restoran Pos

Salon-Masa Yönetimi Sýnýrsýz sayýda salon ve her salon için istenilen sayýda masa açýlabilmektedir. Salonlara ve masalara özel isimler verilebilir. Salonlara kullanýcý bazlý yetkiler tanýmlanarak kullanýcýlarýn yalnýz yetkili olduklarý salonlarda iþlem yapabilmesi saðlanýr. Salondan yapýlan satýþlarýn yiyecek, içecek ve m...devamý için týklayýnýz.
 

Santral

Sýnýrsýz sayýda içhat tanýmý yapýlabilmektedir. Her santrale uyumludur. Seri port ile santralden okunan deðerler sunucuya kaydedilmektedir. Ýnternet baðlantýsýnda problem olmasý durumunda santralden gelen verilerek biriktirilerek ilk baðlantýda sunucuya ulaþtýrýlmaktadýr. Aranan numaralar rehberde kayýtlý ise aranan bilgis...devamý için týklayýnýz.
 

Stok Depo Yönetimi

Sýnýrsýz sayýda þube ve depolar açabilme. Geliþmiþ yetkilendirme ile yalnýz yetkili depolara iþlem girme ve görebilme . Stok listesini depo bazýnda veya depolarý gruplandýrarak görebilme. Anlýk olarak mevcut stok miktarlarýný görebilme. Stok kartýnda gruplar tanýmlayabilme. Ýstenirse 10 tane özel kod (isimlerini siz ...devamý için týklayýnýz.
 

Finans Yönetimi

Cari kart tanýmlarý Acente cari baðlantýsý tanýmlanýr. Cari fiþlerden : Nakit tahsilat, nakit ödeme, borç dekontu, alacak dekontu, virman fiþi, özel fiþ, açýlýþ fiþi, kredi kartý fiþi, þirket kredi kartý fiþi, kur farký fiþi girilebilir. Kasadan : Alým/satýþ faturalarý kesilebilir. Cari tahsilat ve ödemeler alýnabilir. ...devamý için týklayýnýz.
 

Muhasebe-Entegrasyon

Muhasebe Hesap Planý Masraf Merkezleri: Hesap Planýný Masraf Merkezlerine göre alabilme Hesaplar arasý hareket aktarýmý Mali Tablolar: Mizan deðerlerinin çeþitli formüllerden geçirilerek yansýtýlmasý (Mart Ayý Bilançosu, Ayrýntýlý Bilanço, Özet Bilanço gibi) Bilanço, Gelir Tablosu, Kar-Zarar Tablosu, Satýþlarýn...devamý için týklayýnýz.
 

Ýnsan Kaynaklarý

Personel Kartlarý Personel Giriþ - Çýkýþ Takibi Toplu Ýþçi Çýkarma, Maaþ Deðiþtirme Toplu Puantaj Hazýrlama, Ay Ay Puantaj Hazýrlama Mesai, Ek Kazanç, Kesinti ve Eksik Gün Takibi Asgari Geçim Ýndirimi Sigortalý Ýþe Giriþ Bildirgesi, Vizite Kaðýdý, Eksik Gün Bildirimi, SSK Ýþyeri Bildirgesi, Sigorta Kolu Terci...devamý için týklayýnýz.


Yukarı