Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Muhasebe ve Mali Müþavirlik


Müþavirlik hizmetleri bir iþletmenin mali durumu hakkýnda bilgi alabilmesi için her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Müþavirlik hizmetlerinin öneminin artmasýnýn yaný sýra her gün deðiþen kanunlarýn takip edilebilmesi, iþletme evraklarýnýn sisteme girilmesi bu hizmetlerin kaliteli bir þekilde verilebilmesini gün geçtikçe zorlaþtýrmaktadýr.

Mali Müþavirlerin çalýþma yöntemi defter takibi yaptýklarý iþletmelerin evraklarýný almak, giriþini yapmak, gerekli mali raporlarý maliyeye, sigorta kurumlarýna göndermek þeklindedir. Bu iþlemlerin en zor ve zaman alan kýsmý evrak giriþidir. Ýleride çýkabilecek kanunlar ile evraklarýn tüm ayrýntýlarýnýn (bir fatura içindeki alýnan malzeme veya hizmetin bilgisi dahil) mahsup fiþlerine girilmesi istenecektir. Asýl iþihesap planý ve raporlar üzerinden danýþmanlýk vermek olan mali müþavirler yeterli zamaný bulamayacaklardýr.

                                      

DÝA'nýn müþavirlere getirdiði yenilikler ile tüm bu zorluklarý aþabilirsiniz.  Bu konuda DÝA fark oluþturmak adýna 3 yöntem sunmaktadýr:

  • Aktarým Yöntemi: Bu yöntemde hem sizin hem mükellefinizin ayrý ayrý sunucularý vardýr ve birbirinden tamamen baðýmsýzdýr. Mükellefiniz kendi hareketlerini kendi hesabýndan takip eder. Siz belli peryodlarla mükellefin sunucusundan gerekli evraklarý (fatura, z raporlarý, banka fiþleri, çek senetler, muhasebe fiþleri, ...) XML aktarým yoluyla alýp, kendi sunucunuza aktarabilirsiniz.
  • Kendi Sunucunuzda Firmalar Açarak: Bu modelde sadece sizin DÝA hesabýnýz bulunmaktadýr. Mükellefinize tanýmladýðýnýz bir kullanýcý ile ön muhasebe modüllerini dilediði gibi kullanýr. Resmi muhasebe modüllerini siz yetki verirseniz görür veya iþlem yapar. Her firma yalnýz kendi firmasýna ait bilgileri görür, diðer firmalarý göremez. Gerekli muhasebe baðlantýlarýný saðlayarak, istediðiniz zaman müþterinin girdiði bilgileri muhasebeleþtirebilirsiniz. Muhasebeleþen belgeler silinemediði veya deðiþtirilemediði için mükellefiniz sizden habersiz kendi fiþleri üzerinde deðiþiklikler yapamaz.
  • Müþteri Sunucusundan Takip: Sadece mükellefinizin DÝA hesabý bulunabilir. Tüm hareketlerini müþteriniz kendisi girecektir. Siz ise size saðlanacak bir kullanýcý ile sadece muhasebeleþtirme çalýþmasý yapacaksýnýz.


Yukarı