Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


Üretim Yönetimi


Üretimfabrika veya imalat atölyesine sahip olup belirli hammaddeleri belirli iþlemlerden geçirerek bir mamül üreten iþletmelerin yaptýklarý iþlemdir. Farklý sektörlerde farklý üretim metodolojileri kullanýlabilmekle birlikte standart oluþmuþ bir üretim yapýsý da bulunmaktadýr.

Üretim, satýnalma ve satýþla entegre olmasý gereken bir süreçtir. Müþteriden alýnan bir sipariþin üretim emrinin verilmesi, üretimin gerçekleþebilmesi için tedarikçilere hammadde sipariþlerinin geçilmesi için satýnalma ve satýþ ile entegre çalýþýlmasý gerekir. Üretim Emri giriþi sonrasý makinelere gidecek emirleri ve bu makinelerde çalýþacak olan personelin planlanmasý da maliyetlerin hesaplanabilmesi ve zaman planlamasýnýn yapýlabilmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr.

DÝA, farklý sektörlerde (demircilik, hayvancýlýk, cam, plastik sanayi, kimya, gýda, tekstil) üretim yapan farklý firmalar tarafýndan verimli bir þekilde kullanýlmaktadýr. Hammadde olarak belirli bir formüle göre kullanýlacak malzemeler üretim reçetelerinde tanýmlanýr. Bu reçete içindeki hammadelerin hangi rotayý takip edecekleri, yani hangi operasyonlardan hangi sýra ile geçecekleri, hangi makinalarda ne kadar süre iþlem görecekleri, hangi operatorlerin bu iþlemlerde ne kadar süre çalýþacaklarý üretim modülünde Üretim Reçetesi, Rota, Operasyon, Makine, Operator kartlarý olarak tanýmlanýrlar.

Alýnan Sipariþler için üretim emri verilir. Üretimin gerçekleþebilmesi için malzeme ihtiyaç planlamasý yapýlýr. Gerekirse dýþarýdan malzeme temini için sipariþler geçilir. Üretim Emri baþlatýlarak, makinelere operasyonlar için emirleri verilir. Operatorler yaptýklarý iþlemleri online olarak sisteme girerek iþlemlerin gerçekleþme yüzdelerini satýþ tarafýndan takip edilerek müþteriye süreç hakkýnda bilgi verilebilirHammadde, Ýþçilik, Makine, Genel Gider maliyetlerinin girilmesi ile ürünlerin maliyet takibi hýzlý bir þekilde yapýlabilmektedir.

DÝA sayesinde üretim yapan iþletmeler hem maliyetlerini kontrol altýnda tutabilmekte hem de üretim iþlemlerinin standart bir düzen içerisinde yapýlmasýný saðlamaktadýrlar.

DÝA Geliþmiþ Üretim Modülünde bulunan özellikler sayesinde iþletme ihtiyaçlarý pratik ve hýzlý bir þekilde çözülebilmektedirler. Bu özellikler Likya Yazýlým'ýn uzman kadrosu tarafýndan bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarýn ihtiyaçlarý ve istekleri analiz edilerek geliþtirilmiþtir.

 • Ürün Reçetelerinin Tanýmlanmasý
 • Reçete Formülleri, özellik koþullarý ve özel alan bazlý geliþmiþ reçeteleme metodolojisi
 • Sipariþ Entegrasyonu: Alýnan Sipariþlerin üretim emirlerinin verilebilmesi
 • Sipariþ-Üretim Teslimat Tarihi Takibi
 • Üretim ve Ýþ Emirleri
 • Operasyon ve operasyon Rotalarýnýn tanýmý
 • Operator (Ýþçi) ve Operator Performans Takibi
 • Ýþ Ýstasyonu, Makina ve Tezgah tanýmý
 • Anlýk Üretim Etiketleme
 • Üretim Kalite Kontrol Kartlarý
 • Maliyet Yönetimi ile makina amortisman, elektrik, iþçilik gibi giderlerin süre bazlý takibi
 • Operasyon Üretim Süresi Tahminleme
 • Stok Üretimden Giriþ ve Fire Entegrasyonu
 • Geliþmiþ Üretim Raporlarý
 • ...


Yukarı