Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


DÝA Yýllýk Bulut Hizmet Bedeli nedir?


DÝA, tamamen online olarak günümüzün son teknolojileri kullanýlarak geliþtirilmiþ DÝA Bulutu üzerinden kullanýlan bir yazýlýmdýr. Herhangi bir sunucu kurulumuna ihtiyacýnýz yoktur. DÝA Sunucu Hizmeti tamamen DÝA altyapýsý üzerinden online olarak sunulmakta ve bu sayede tüm DÝA çözümlerine internet üzerinden istediðiniz her yerden, farklý þubelerinizden, maðazalarýnýzdan, depolarýnýzdan, yurtdýþýndan, evinizden, cep telefonunuzdan eriþebilmektesiniz. DÝA Yýllýk Bulut Hizmet Bedeli, yazýlýmý online olarak 365 gün, günde 24 saat boyunca, %99.99 hizmet garantisi ile kullanabilmeniz, tüm verilerinizin güvenli bir þekilde korunmasý, yedeklenmesi için alýnan lisansýnýzýn içeriðine göre deðiþen bir bedeldir ve lisans tekliflerinde her zaman sizlere bildirilmektedir. Klasik yazýlýmlarda bu hizmeti minimum 5.000 $’lýk bir yatýrým ile alacaðýnýz bir sunucu üzerinden aylýk en az 70-80 TL’lik bir elektrik maliyeti, güvenliðinin saðlanmasý, yedeklerinin alýnmasý için ekstra idame maliyetleri ile saðlayabilirsiniz.


Yukarı