Softmobil DiA YETKiLi iS ORTAGI 


DÝA

Merhaba,

DÝA – Deðiþime Ýlk Adým, Ýnternet üzerinden çalýþan bir ticari paket programýdýr. Ýçerisinde bulunan modüller sayesinde iþletmenizin tüm ihtiyaçlarýný tek bir yazýlým üzerinden giderebilmesini saðlamaktadýr. Stok-Depo Takibi, Talep, Teklif, Sipariþ, Finans Yönetimi, Banka, Kasa, Çek-Senet Takibi,  Resmi Muhasebe, Personel, Demirbaþ, Üretim, Teknik Servis, Otel Yönetimi, Akaryakýt Satýþý modülleri, her seviyedeki iþletme personeli tarafýndan rahatlýkla kullanýlabilecek yapýda geliþtirilmiþtir. Ayrýntýlý bilgi için:

http://www.dia.com.tr

Mevcut DÝA altyapýsý hem web’in hem de klasik uygulamalarýn avatajlarýný birleþtiren bir yapýya sahiptir. Bu teknik kabiliyeti sebebiyle ilk versiyonu KOSGEB Ar-Ge, ikinci versiyonu ise TÜBÝTAK Teydeb Ar-Ge desteðine hak kazanmýþtýr. DÝA’nýn diðer ticari paket programlara karþý avantajlarý aþaðýda listelenmiþtir:

*Her Yerden KullanýmEvden, Ofisten, Havaalanýndan…

*Yedekleme Derdi YokVerileriniz tamamen otomatik olarak yedeklenir

*Virüs Derdi YokDÝA sunucularý virüslerden etkilenmeyen iþletim sistemi kullanýr

*Güncelleme Derdi YokYazýlýmýnýz otomatik olarak en son sürümü kullanýr

*Platform BaðýmsýzWindows, Linux, Mac OS X üzerinden kullanabilir

*Kolay KullanýmSadece klavye ile hýzlý ve pratik kullaným imkaný sunar

*Anýnda Entegrasyon: Modüller arasý anlýk tam entegrasyon vardýr

Ýþletmeniz bünyesinde hali hazýrda bir program kullanýyorsanýz daha iyisine geçiþ yapmak için; kullanmýyorsanýz iþletmenizi en iyisi ile yönetmeye baþlamak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Uzman personelimiz, iþletmeniz için en uygun modülleri sizin kullanýmýnýz için özelleþtirerek hazýrlar. DÝA Endüstriyel Bulut Uygulamalarýnýn maliyetlerinizi düþüreceðini, iþletme verimliliðinizi ve karlýlýðýnýzý arttýracaðýný unutmayýn. DÝA Kurumsal Yönetim Sistemi hakkýnda bilgi almak için hemen bizi arayýn.

 

 

Yükleme ve Aktivasyon

 Dia Ýstemci 3.7.2

 

 Diðer Ýstemciler

 

 Aktivasyon Kodu

\"\"

DÝA APK

DRIVER

POSSYFDRIVER

AFANDAPOS

AFANDAYAZICI

 

AFANDAOKUYUCU

AFANDAELTERMINALÝ

 

http://b2c.dia.com.tr/

\"\"

\"\"


Yukarı