Trke

retim Ynetimi

Üretimfabrika veya imalat atölyesine sahip olup belirli hammaddeleri belirli ilemlerden geçirerek bir mamül üreten iletmelerin yaptklar ilemdir. Farkl sektörlerde farkl üretim metodolojileri kullanlabilmekle birlikte standart olumu bir üretim yaps da bulunmaktadr.

Üretim, satnalma ve satla entegre olmas gereken bir süreçtir. Müteriden alnan bir sipariin üretim emrinin verilmesi, üretimin gerçekleebilmesi için tedarikçilere hammadde siparilerinin geçilmesi için satnalma ve sat ile entegre çallmas gerekir. Üretim Emri girii sonras makinelere gidecek i emirleri ve bu makinelerde çalacak olan personelin planlanmas da maliyetlerin hesaplanabilmesi ve zaman planlamasnn yaplabilmesi açsndan önem tamaktadr.

DA, farkl sektörlerde (demircilik, hayvanclk, cam, plastik sanayi, kimya, gda, tekstil) üretim yapan farkl firmalar tarafndan verimli bir ekilde kullanlmaktadr. Hammadde olarak belirli bir formüle göre kullanlacak malzemeler üretim reçetelerinde tanmlanr. Bu reçete içindeki hammadelerin hangi rotay takip edecekleri, yani hangi operasyonlardan hangi sra ile geçecekleri, hangi makinalarda ne kadar süre ilem görecekleri, hangi operatorlerin bu ilemlerde ne kadar süre çalacaklar üretim modülünde Üretim Reçetesi, Rota, Operasyon, Makine, Operator kartlar olarak tanmlanrlar.

Alnan Sipariler için üretim emri verilir. Üretimin gerçekleebilmesi için malzeme ihtiyaç planlamas yaplr. Gerekirse dardan malzeme temini için sipariler geçilir. Üretim Emri balatlarak, makinelere operasyonlar için i emirleri verilir. Operatorler yaptklar ilemleri online olarak sisteme girerek ilemlerin gerçekleme yüzdelerini sat tarafndan takip edilerek müteriye süreç hakknda bilgi verilebilirHammadde, çilik, Makine, Genel Gider maliyetlerinin girilmesi ile ürünlerin maliyet takibi hzl bir ekilde yaplabilmektedir.

DA sayesinde üretim yapan iletmeler hem maliyetlerini kontrol altnda tutabilmekte hem de üretim ilemlerinin standart bir düzen içerisinde yaplmasn salamaktadrlar.

DA Gelimi Üretim Modülünde bulunan özellikler sayesinde iletme ihtiyaçlar pratik ve hzl bir ekilde çözülebilmektedirler. Bu özellikler Likya Yazlm'n uzman kadrosu tarafndan bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarn ihtiyaçlar ve istekleri analiz edilerek gelitirilmitir.

 • Ürün Reçetelerinin Tanmlanmas
 • Reçete Formülleri, özellik koullar ve özel alan bazl gelimi reçeteleme metodolojisi
 • Sipari Entegrasyonu: Alnan Siparilerin üretim emirlerinin verilebilmesi
 • Sipari-Üretim Teslimat Tarihi Takibi
 • Üretim ve Emirleri
 • Operasyon ve operasyon Rotalarnn tanm
 • Operator (çi) ve Operator Performans Takibi
 • stasyonu, Makina ve Tezgah tanm
 • Anlk Üretim Etiketleme
 • Üretim Kalite Kontrol Kartlar
 • Maliyet Yönetimi ile makina amortisman, elektrik, içilik gibi giderlerin süre bazl takibi
 • Operasyon Üretim Süresi Tahminleme
 • Stok Üretimden Giri ve Fire Entegrasyonu
 • Gelimi Üretim Raporlar
 • ...
24/04/2018 Gn Ortalama:111  Bugn 42 Ziyaret var  Sitede 1 kii var  IP:54.80.185.137